Nytt vårdprogram färdigt – men ännu inte godkänt

Det nuvarande vårdprogrammet är från 2014, och uppdatering är aktuell. I samband med det har vårdprogrammets utformning ändrats.

Det som i vårdprogrammet har karaktär av riktlinje är samlat till ett kortfattat dokument, som i VGR kommer att kallas Regional Medicinsk Riktlinje. På hemsidan kommer samma dokument att benämnas ”vårdprogram”, och i den formen gäller det i hela västra sjukvårdsregionen. Bakgrundsmaterial, källhänvisningar och andra användbara dokument kommer att återfinnas endast på hemsidan – för läsning eller nedladdning. För dessa texter ansvarar processgruppen. De kommer att uppdateras fortlöpande, så att länkar, läkemedelsnamn mm så långt det är möjligt stämmer.

Vårdprogrammet är nu ute på remiss. Alla berörda verksamhetsområden kommer att kunna lämna synpunkter.

Fler kuratorer i cancervården

I nya vårdprogrammet har några av de viktigaste delarna i 2014 års Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering lyfts fram med ett regionalt perspektiv. Tydliga signaler från nationella organ och från patientorganisationerna talar för att sjukvården måste erbjuda cancerpatienter kuratorskontakt i betydligt större utsträckning än idag. En kartläggning vi gjort visar att antalet kuratorer i cancervård skiljer sig mellan sjukhus och mellan diagnoser. Detta är inte rimligt, och vår beräkning är att antalet kuratorer i cancervård bör utökas med minst 50 procent. 

Cancerpatienternas möjlighet att bli förälder

Cancerbehandling medför relativt ofta att fertiliteten påverkas negativt. För de unga cancerpatienter som genomgått sådan behandling är det angeläget att om möjligt spara nedfrysta könsceller för att det ska vara möjligt att senare bli förälder. Det har nu kommit nya metoder som gör detta möjligt för fler kvinnor än hittills, och vår förhoppning är att regionerna ska skjuta till de pengar som fordras. Det är ju i de flesta fall en fertilitetsnedsättning som direkt relaterar till medicinsk behandling, och landstinget ansvarar ju när det gäller en lång rad andra behandlingsrelaterade skador.

Under våren räknar vi med att vårdprogrammet ska vara godkänt, och då kommer hemsidan att uppdateras. Alla är välkomna med synpunkter på hemsidan och på de frågor Cancervårdprocessen arbetar med. 

December 2014

/Gunnar Eckerdal, regional processägare