Ny delrapport om psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

2014-02-03: Utökat teamarbete och tydligare riktlinjer för när, var och hur samtalsstöd och rehabilitering ska erbjudas. Det är åtgärder som behövs för att skapa en god och jämlik cancerrehabilitering och ett bättre psykosocialt stöd till patienter och närstående i Västsverige.

Dessutom behövs ett bättre samarbete, både mellan olika vårdprofessioner, mellan olika delar av sjukvården och med andra aktörer som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det framkommer i delrapporten Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering.

Rapportens slutsatser och rekommendationer baseras på intervjuer med kuratorer i regionen. Författare är Chichi Malmström, auktoriserad socionom/kurator och utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering vid Regionalt cancercentrum väst.

Områden som särskilt behöver stärkas är stödet till närstående och barn till cancerdrabbade, samt stöd till polikliniska patienter, alltså patienter som inte ligger inne på sjukhus.

– I den mån det finns rutiner för omhändertagande, så omfattar de oftast inneliggande patienter. Detta trots att erfarenheter hos både patienter, närstående och vården oftast pekar åt motsatt håll, alltså att behoven är större när patienten inte är inneliggande, säger Christina Malmström.

En viktig del i arbetet är även att ta fram kvalitetsindikatorer och nationella riktlinjer, så att arbetet med psykosocialt stöd och cancerrehabilitering kan följas upp.

– Ett första nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering har tagits fram och är just nu ute på remiss. När det godkänns och de regionala anpassningarna är klara, så blir det förhoppningsvis ett stöd för att skapa bättre och mer jämlika insatser på området, säger Chichi Malmström.

Läs hela rapporten här. (PDF, nytt fönster).