Vårdprocesser inom cancervården

En vårdprocess eller patientprocess beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Utvecklingsarbete med vårdprocesser pågår i samtliga regioner. Arbetet drivs av regionala och lokala processledare/processägare. Uppdraget är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp kommer ytterligare att påverka vårdprocesserna, framförallt för att korta väntetiderna.


Regionalt innehåll


Regionala vårdprocesser 

I Västra sjukvårdsregionen finns ett tjugotal diagnosspecifika vårdprocesser och fyra generiska vårdprocesser. 
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här. 

 

 

 


Faktaägare: Gunilla Gunnarsson, samordnare för Nationella cancerstrategin, SKL
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regional faktaägare: Anna Verdoes, enhetschef vårdutveckling, RCC Väst
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 juli 2017

Regionalt