Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


Regional utvecklingsplan för cancervården

Sedan våren 2015 finns det en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål. 

Bild på omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

  • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
  • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
  • Tidig upptäckt av cancer 
  • Sammanhållna patientprocesser 
  • God palliativ vård 
  • Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling

Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid RCC Väst. Den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att det ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet

Ladda ner eller beställ en tryckt version

Tryckta exemplar av utvecklingsplanen kan beställas av verksamheter i cancervården genom Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Planen beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen  kan göras via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "cancervård" i databasen.) Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se 

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regional faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 13 juli 2017

Regionalt