Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

För att ta reda på patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) får patienten en enkät sex till tio veckor efter avslutad utredning. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Under 2020 är utskicken av enkäterna valfritt för regionerna och många har därför valt att pausa utskicken under 2020.

Här hittar du statistik baserad på svaren i PREM-enkäterna. PREM står för Patient Reported Experience Measures, som på svenska kallas patientrapporterade erfarenhetsmått.

Vi arbetar med uppdatering av statistiken och kommer inom kort att publicera statistik för 2020.

Så är statistiken uppbyggd

Periodfiltret 2019 innehåller resultat för de enkäter som skickats och besvarats under hela år 2019. Under perioden har 57 830 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 59 procent (34 166 svar).

Periodfiltret 2018 innehåller resultat för enkäter som skickats ut under hela 2018. Under perioden har 55 716 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 57 procent (31 715 svar).

Periodfiltret 2017 innehåller sammanlagda resultat från alla enkäter som skickats ut under januari – december 2017, med ett uppehåll för perioden april – juni på grund av leverantörsbyte. Under de tre kvartalen har totalt 36 473 enkäter skickats ut, med en svarsfrekvens på 57 procent (20 717 svar).

Nitton av enkätens 33 frågor är indelade i sju dimensioner. Patienten besvarar frågorna genom att välja ett svarsalternativ, oftast på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 bäst. I diagrammet redovisas en medelpoäng för frågorna inom respektive dimension.

Med muspekaren ovanför (eller med ett klick på) en stapel i diagrammet visas detaljerad data.

Att notera om diagrammet

  • I en tidigare version av statistiken redovisades resultatet som andel positiva svar per dimension. Nu redovisas istället en dimensionspoäng som är baserad på fördelningen av svar längs hela svarsskalan.

  • Under hösten 2017 genomfördes ett oförutsett byte av enkätleverantör som ledde till förseningar av utskick och förlust av data för kvartal två 2017. Enkäterna till patienter som avslutat SVF i juli – oktober skickades därför ut tillsammans med ordinarie utskick till november månads patienter. Normalt sker utskicken av enkäter 6 till 10 veckor efter avslut av SVF, men för kvartal tre är den tiden längre. Detta kan medföra att patientens uppfattning om utredningstiden samt viljan och förmågan att besvara enkäten har påverkats.

  • För en del kombinationer av region och vårdförlopp är patientunderlaget litet. För att data ska kunna visas krävs 30 svar eller mer.

  • Patienter med cancerdiagnos omfattar de patienter som under utredningen har diagnostiserats med cancer. För majoriteten av patienterna som utreds enligt standardiserat vårdförlopp leder utredningen till att misstanken om cancer kan avskrivas. Dessa patienter redovisas som Patienter utan cancerdiagnos.

  • Metoden att sortera in frågor och svar i sju dimensioner är gemensam för alla mätningar som görs enligt metoden för nationell patientenkät. Flera av frågorna i PREM-enkäten är unika för SVF-uppföljningen. De flesta av de frågorna är också insorterade i de sju dimensionerna.

Se frågor som ingår i respektive dimension i SVF-enkäten

Du kan läsa om dimensioner och Nationell patientenkät via länkarna under rubriken Om Nationell patientenkät.

Dimensionspoäng per dimension

Så svarade patienterna 2019 

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Som framgår av diagrammet har 87 % av samtliga svarande uppgett att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 % respektive 87 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (84 %).

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror med ett dimensionsvärde på 93. Här finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män. En marginell skillnad finns mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (95) och de som fått andra utredningssvar (92).

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda.

En jämförelse mellan 2017, 2018 och 2019 visar att svarsmönstren håller i sig över tid, både inom dimensioner och för enskilda frågor på nationell nivå. Inom enskilda vårdförlopp eller regioner kan dock förändringar ses.

Detaljerad redovisning av svaren på alla frågor, Nationell Patientenkät

Utrymme för förbättringar

Enkätsvaren visar även att det finns flera förbättringsområden. 61 % av de patienter som fick ett cancerbesked svarar att de blivit uppmanade att ta med någon närstående eller ha någon hos sig när de skulle få besked om utredningens resultat.

Medan 95 % av patienterna som fick en cancerdiagnos blivit informerade om att de utretts för symtom som möjligen kan bero på cancer var motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos 78 %. Av de telefonsamtal som kommer in angående enkäten framgår att vården måste vara tydligare med att patienten utreds för symtom som möjligen kan bero på cancer.

Varför en undersökning om patienternas upplevelser?

Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår därför som en viktig del i överenskommelsen om satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Information om enkäten till patient

Patienter som träffar en kontaktsjuksköterska och/eller koordinator får information om att de kan komma att få en enkät. Vid det mötet finns möjlighet att ställa frågor. När enkäten skickas till patienten finns mer information i ett följebrev.

Förhandsinformation om enkäten, att använda i verksamheten, utformas av varje enskild region. Det finns dock ett nationellt framtaget tryckbart vykort att använda för detta ändamål för de som önskar använda det.

Vykort för att förhandsinformera patienter om PREM-enkäten (pdf, nytt fönster)