Om vårdprocessen tidig upptäckt

Det finns olika anledningar till varför en diagnos vid symptomgivande cancer drar ut på tiden. Man kan skilja på tre orsaker – patientorsakad, läkarorsakad och organisationsorsakad fördröjning.

Patientorsakad fördröjning innebär att patienten inte söker läkarhjälp för sina symptom, till exempel för att man inte är medveten om att de kan tyda på cancer, eller för att man av någon anledning inte vill uppsöka vård.

Läkarorsakad fördröjning innefattar tiden från det att patienten söker vård tills en utredning startas. En fördröjning här kan till exempel bero på att patienten har så allmäna eller diffusa symptom att det är svårt att identifiera orsak, eller att läkaren ställer fel diagnos.

Organisationsorsakad fördröjning innefattar tiden från utredning till behandling och kan till exempel bero på långa väntetider, eller att de olika behandlingarna är dåligt samordnade. Patientprocessen Tidig upptäckt fokuserar främst på de två sistnämnda orsakerna, alltså läkarorsakad och organisationsorsakad fördröjning. Kortare väntetider och bättre samordning ingår även i alla diagnosspecifika vårdprocesser.

Aktuellt arbete

•  Deltar i utbildningen av primärvårdsläkare när det gäller tidig upptäckt av cancer och införande av standardiserade vårdförlopp. 

•  Studien Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården kommer att pågå 2013-2018.
Läs mer om studien här. 

Medarbetare

porträtt

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt, medicinsk rådgivare

RCC Väst

 

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

porträtt

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst