Tidig upptäckt av symtomgivande cancer i Västra sjukvårdsregionen

För att cancer ska kunna botas är det viktigt att sjukdomen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Tidig diagnos och tidig behandling är en av de viktigaste faktorerna för att öka överlevnaden.

Cancer kan hittas på två olika sätt, genom symtom eller genom screening. Det första innebär att uppmärksamma tidiga symtom som kan signalera cancer, så kallade alarmsymtom. Dessa innefattar till exempel svårläkta hudförändringar, blod i urin eller avföring och nytillkommen knöl på kroppen, till exempel i bröst eller mage. Det finns även mer diffusa eller allmänna symtom som kan bero på cancer, som även förekommer vid andra vanliga, mindre allvarliga sjukdomar.

Det andra sättet att upptäcka cancer tidigt är genom screening – alltså när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds provtagning i syfte att hitta tidiga stadier av cancer när sjukdomen är i en botbar fas. I Sverige finns nationella screeningprogram för livmoderhalscancer och bröstcancer och en nationell studie genomförs just nu för att ta reda på vilken screeningmetod som bäst förebygger tarmcancer.

Hur kan vi öka möjligheten till tidig upptäckt?

Omkring 70 procent av all cancer upptäcks av allmänläkare i primärvården, även om slutlig diagnos ställs på sjukhus eller specialistmottagning. Därför är det viktigt att allmänläkare har goda kunskaper om tidiga symtom och att det finns ett gott samarbete mellan primärvård och slutenvård.

De allra flesta patienter med alarmsymtom har inte cancer och allmänna symptom som trötthet och smärta kan vara av övergående karaktär, eller bero på andra vanliga, mindre allvarliga sjukdomar. Därför är det viktigt att det finns tydliga kriterier för när olika alarmsymtom och andra tecken kan tyda på cancer, så att remiss som skickas från primärvården till den specialiserade vården handläggs snabbt.

En allmänläkare kan träffa flera tusen patienter per år, men i snitt är det bara några promille av dem som har cancer. Det är en annan av förklaringarna till att det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen tidigt.  

Vad gör Regionalt cancercentrum väst?

Regionalt cancercentrum väst ansvarar för att utforma och införa en långsiktig plan för tidig upptäckt av cancer i Västra sjukvårdsregionen. Här ingår åtgärder för att minimera fördröjd cancerupptäckt i både primärvård och slutenvård, bland annat genom en ny regional medicinsk riktlinje om välgrundad misstanke om cancer.