Tidig upptäckt av symtomgivande cancer i Västra sjukvårdsregionen

För att cancer ska kunna botas är det viktigt att sjukdomen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Tidig diagnos och tidig behandling är en av de viktigaste faktorerna för att öka överlevnaden.

Cancer kan hittas på två olika sätt, genom symtom och fynd eller genom screening. Majoriteten av all cancer diagnostiseras dock genom att patienterna sökt i hälso-och sjukvården för sina besvär. Det innebär att för att hitta patienter som har ännu oupptäckt cancersjukdom gäller det att uppmärksamma tidiga symtom och tecken som kan signalera cancer, så kallade alarmsymtom. Dessa innefattar till exempel svårläkta hudförändringar, blod i urin eller avföring och nytillkommen knöl på kroppen, till exempel i bröst eller mage. Det finns även mer diffusa eller allmänna symtom som kan bero på cancer, som även förekommer vid andra vanliga, mindre allvarliga sjukdomar. Det gäller dock att vara medveten om att även när patienter söker med s.k. alarmsymtom rör det sig oftast inte om cancer utan om godartade tillstånd, men cancer måste uteslutas. Forskning på cancerpatienter i primärvården har även visat vikten av att uppmärksamma flera eller kombinerade symtom, för då är det ökad sannolikhet att patienten har cancer och behöver snabbutredas.

Det andra sättet att upptäcka cancer tidigt är genom screening – alltså när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds provtagning i syfte att hitta tidiga stadier av cancer när sjukdomen är i en botbar fas. I Sverige finns nationella screeningprogram för livmoderhalscancer och bröstcancer och många regioner har även tagit beslut om att införa screening för tjock- och ändtarmcancer, varav Region Stockholm redan har screening för tjocktarmscancer sedan tidigare.

Hur kan vi öka möjligheten till tidig upptäckt?

Mellan 70-80  procent av alla patienter som senare får en cancer diagnostiserad börjar sin utredning i primärvården, även om slutlig diagnos ställs på sjukhus eller specialistmottagning. Därför är det viktigt att allmänläkare har goda kunskaper om tidiga symtom och att det finns ett gott samarbete mellan primärvård och slutenvård.

Den största möjligheten att hitta cancer tidigt finns därför i primärvården. Cancer är en vanlig sjukdom med ca 66 000 fall per år i Sverige, men den är ovanlig för en allmänläkare. En allmänläkare kan träffa flera tusen patienter per år, men i snitt är det bara en handfull, eller några promille av dem som söker för sina besvär på vårdcentralen som har cancer, även om varje allmänläkare i snitt träffar en eller flera patienter dagligen som har tecken på misstänkt cancer. Det är en av förklaringarna till att det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen tidigt.  

De allra flesta patienter med alarmsymtom har inte cancer och allmänna symptom som trötthet och smärta kan vara av övergående karaktär, eller bero på andra vanliga, mindre allvarliga sjukdomar. Därför är det viktigt att det finns tydliga kriterier för när olika alarmsymtom och andra tecken kan tyda på cancer, så att remiss som skickas från primärvården till den specialiserade vården handläggs snabbt. Sedan 2015 har man i Sverige snabbspår för cancerutredning så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF).

Vad gör Regionalt cancercentrum väst?

Regionalt cancercentrum väst har arbetat aktivt med framtagandet av standardiserade vårdförlopp, haft regelbundna utbildningstillfällen och föreläsningar för både primärvården, andra delar av hälso-och sjukvården, samt patientorganisationer och beslutsfattare inom hälso-och sjukvård. Vi arbetar även aktivt med forskning och utveckling av beslutsstöd för att primärvården ska kunna få hjälp med värdering av enskilda patienters cancerrisk.