Solariekartläggning

Det finns ett tydligt samband mellan att sola solarium och risken att drabbas av hudcancer. Ändå bedrev sjuk kommuner i västra sjukvårdsregionen solarier i egen regi när RCC Väst gjorde en kartläggning 2017.

Kartläggningen genomfördes under våren och sommaren 2017 och visade att nästan en tredjedel av kommunerna i Västra Götaland och Halland på något sätt var involverade i solarieverksamhet. Antingen genom att de själva bedrev solarieverksamhet (sju kommuner) eller genom att hyra ut sina lokaler till privata näringsidkare som bedrev solarieverksamhet (nio kommuner). Förhoppningen var att kartläggningen skulle bidra till en diskussion om kommunernas roll och ansvar i denna folkhälsofråga.

Kommunerna har uppmanats att sluta erbjuda solariesolning

Sedan 2009 klassar Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC, solarier som ”cancerogena för människor”, vilket är den allvarligaste graderingen de utfärdar. Den myndighet som är ansvarig för strålskydd i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, uppmanade redan 2010 landets kommuner att överväga att sluta erbjuda solariersolning till sina invånare då det innebär en ökad hudcancerrisk. Det är därför uppseendeväckande att det fortfarande förekommer.

Sola i unga år ökar risken att drabbas av hudcancer

Att börja sola i unga år är ofta förknippat med en särskilt förhöjd risk att drabbas av hudcancer. Sedan kartläggningen genomfördes har en förändring i strålskyddslagen gjort det olagligt att upplåta ett kosmetiskt solarium till personer under 18 år. I kartläggningen från 2017 framkom att minderåriga tilläts sola på flera av solarierna. Möjligheterna att införa ålderskontroll på kunderna var varierade. I framtida kartläggningar av frågan är detta ett viktigt område att följa upp. 

Läs rapporten "Finns solarierna kvar?" (pdf)