Solariekartläggning

Det finns ett tydligt samband mellan att sola solarium och risken att drabbas av hudcancer. Sedan 2009 klassar Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC, solarier som ”cancerogena för människor”. Myndigheten som är ansvarig för strålskydd i Sverige, Strålsäkerhetsmyndigheten, uppmanade redan 2010 landets kommuner att överväga att sluta erbjuda solariesolning till sina invånare då det innebär en ökad hudcancerrisk.

2017 och 2021 genomförde Regionalt cancercentrum väst undersökningar för att kartlägga om det fanns kommuner i Västsverige som trots myndighetens rekommendation bedrev solarieverksamhet alternativt hyrde ut lokaler till privata näringsidkare som bedriver sådan verksamhet.

Båda kartläggningarna visade att solarieverksamhet förekom både i kommunal drift och i kommunala lokaler. Det har skett en liten minskning mellan mättillfällena. Sju kommunalt drivna solarier som rapporterades 2017 har blivit sex 2021. Nio kommuner som upplät lokaler till solarieverksamheter 2017 har blivit åtta 2021. Detta innebär att en fjärdedel av de tillfrågade kommunerna (55 stycken) är inblandade i solarieverksamhet.  

2018 uppdaterades Strålskyddslagen och det blev olagligt att upplåta ett kosmetiskt solarium till en minderårig. I kartläggningen 2021 efterfrågas vilka strategier solarieanläggningarna använder för att uppnå lagkravet.

Syftet med kartläggningarna är att belysa kommunernas roll i en viktig folkhälsofråga och få en ökad inblick i hur solarier används och uppfattas idag.

Solarier i Västsverige , uppföljning av kartläggningen av kommunala solarier i Västra Götaland och Halland. 2021 (pdf, nytt fönster)

Läs rapporten "Finns solarierna kvar?" 2017 (pdf, nytt fönster)

Strålsäkerhetsmyndigheten – Avrådan från att sola solarium