Hälsofrämjande cancervård

En hälsofrämjande cancervård är en cancervård som integrerar det hälsofrämjande perspektivet i vårdens vardag. Det handlar till exempel om att ta tillvara det friska hos människan, att uppmuntra till goda levnadsvanor och att främja kunskap om hälsa.

En hälsofrämjande åtgärd är en åtgärd som stärker eller bibehåller människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. En viktig del av hälsofrämjande cancervård är att främja goda levnadsvanor för cancerpatienter. Det kan till exempel handla om att minska sitt intag av tobak och alkohol, att öka sin fysiska aktivitet och att ha goda matvanor. Goda levnadsvanor är inte bara viktigt för att förebygga cancer – det är också viktigt för dem som har sjukdomen. 

Viktigt med information och delaktighet

Ett hälsofrämjande förhållningssätt handlar om att dra nytta av personens egna resurser och att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga. Det är viktigt att patienten:

  • är informerad och kan vara delaktig i sin vård.
  • är informerad om hur levnadsvanor påverkar olika behandlingar, till exempel strålning, cytostatika och operation.

Att främja hälsa genom samtal

Hälsofrämjande samtal är ett viktigt redskap för att motivera patienter till förändringar av levnadsvanorna. Levnadsvanor kan påverka både prognosen och effekter av olika behandlingar. Till exempel kan rökstopp och minskad alkoholkunsumtion minska riskerna i samband med kirurgi. Rökstopp kan minska biverkningar av strålbehandling och fysisk aktivitet kan öka den hälsorelaterade livskvaliten

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer eller om du vill bidra i arbetet för en mer hälsofrämjande cancervård!