Ett rökfritt Sverige

RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt. Genom utveckling, sammanställning och spridning av kunskap ska RCC medverka till att arbetet för ett rökfritt Sverige går framåt.

Den nationella arbetsgruppen för prevention, inom Regionala cancercentrum i samverkan, har tagit fram en handlingsplan för ett rökfritt Sverige. I planen presenteras åtgärder för att minska antalet rökare i Sverige och på så sätt minska den tobaksrelaterade cancerincidensen. Tobaksrökningen är en stark riskfaktor för ett flertal cancerdiagnoser. 

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom folkhälsoområdet och cancervården strävar RCC efter att arbetet för ett rökfritt Sverige ska inkludera många olika organisationer på olika nivåer i samhället. Uppföljning av både RCCs interna arbete och av vissa åtgärder som andra aktörer gör utgör en del av åtgärderna i handlingsplanen. 

Läs hela handlingsplanen (pdf)

Kunskapsspridning om viktiga åtgärder 

Som en första aktivitet i syfte att opinionsbilda och informera politiker om värdet av insatser som att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, var RCC i samverkan med och arrangerade det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

Läs mer om dagen och se filmen från seminariet.

Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst
Gemensam information uppdaterad: 12 juli 2018