Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention

Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2021.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Nytt kapitel om självprovtagning 

För att möta behovet av vägledning för användning av självprovtagning, har ett nytt kapitel adderats. Kapitel 25 ger stöd vid handläggning av positiv HPV analys efter HPV-självprovtagning enligt Socialstyrelsens tillfälliga föreskrift under covid-19-pandemin, samt efter självprovtagning för uteblivare.  Detta kapitel inkluderar även förslag till kvalitetsindikatorer och betonar vikten av omsorgsfull monitorering och utvärdering vid erbjudande om HPV-självprovtagning. NACx har även tagit fram nationella mallar för erbjudandebrev och svarsbrev som regionerna bör använda om de erbjuder HPV-självprovtagning som primär screeningmetod relaterat till Covid-19-pandemin.

Vidare har följande revideringar gjorts under 2021:

  • Kapitel 13.2.1 – Reflextest HPV vid HSILcyt och ASC-H vid primär cytologiskt analys för att ytterligare förbättra handläggningen vid utredning av cervixdysplasi.
  • Kapitel 16.8 – Cellprov med analys för HPV rekommenderas vid stark klinisk misstanke om cervixcancer.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Riktlinje för att ge HPV vaccination

Den här riktlinjen gäller för barnmorskor som arbetar i Region Stockholm och ska ge HPV vaccination med Gardasil 9® inom projektet Min personliga Barnmorska - Min PB.

Riktlinje för att ge HPV vaccination i Region Stockholm

Regionala direktiv gällande Px svar HSIL på gravida

Vid px portio svar HSIL på gravida ska en eftergranskningsremiss (EGR) skickas via Take Care till patologen på Karolinska Solna. Detta gäller inte PAD svar som svarats ut av patologen Karolinska Huddinge som också är referenspatologer och därför inte behöver eftergranskas.

Remittenten som fått EGR svar från patologen Solna eller svar från patologen HS med misstänkt invasiv cancer, invasiv cancer eller oklarhet i bedömning från Huddinge ska skicka en vanlig konsultremiss till S-Gyncancer mott. Dessa få fall kommer att handläggas som tidigare med anmälan till konferens, planering av radiologi etcetera.

För kliniskt omhändertagande av HSIL och/eller LSIL i eftergranskningssvaret handläggs patienten enligt VP i öppenvård som tidigare.

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Kortversion av nationella vårdprogrammet som lämpar sig för kliniskt bruk (pdf)

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen. Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

För kvinnor folkbokförda utanför VGR används nedanstående RMR: