Webbutbildning allmän palliativ vård

Utbildningen i allmän palliativ vård vänder sig till alla medarbetare, oavsett profession, som i sitt arbete möter patienter i livets slut och deras närstående. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och kräver inga förkunskaper.
Medarbetare inom Västra Götalandsregionen når utbildningen via Lärplattformen. Anställda i kommunerna och av privata aktörer i Västra Götaland får inbjudan via sina chefer, som får en länk skickad till sig via mail från ansvarig utvecklingsledare.

Hur loggar jag in?

Du som arbetar i Västra Götalandsregionen når utbildningen via Lärplattformen och loggar in med ditt VGR-id. Du som är kommunanställd eller arbetar hos en privat vårdgivare får inbjudan av din chef, som får en länk skickad till sig via mail från ansvarig utvecklingsledare. Observera att utbildningen inte riktar sig till medarbetare i Region Halland. 

Manual inloggning anställda i Västra Götalandsregionen (pdf)

Om utbildningen

Utbildningen i allmän palliativ vård finns tillgänglig fram till 1 juni 2020. Syftet med webbutbildningen är att ge ökad kunskap och kompetens inom allmän palliativ vård och omvårdnad samt att förbättra kompetensen avseende bemötande av patient och närstående inom palliativ vård. Målet är att utbildningen ska ge medarbetare en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Utbildningen förmedlar grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård utifrån fyra hörnstenar:

  • Symtomlindring
  • Kommunikation och relation
  • Teamarbete
  • Närståendestöd 

Fokus ligger på det palliativa förhållningsättet, symtomlindring, psykosociala faktorer och samtalets betydelse. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper för att på bästa sätt anpassas till verksamheten.  

Tillhörande arbetsmaterial

Ett kompletterande arbetsmaterial har tagits fram som kan användas för reflekterande samtal på arbetsplatserna i anslutning till utbildningen. Arbetsmaterial kan också med fördel användas i arbetsgruppens förbättringsarbete.  

Arbetsmaterial webbutbildning allmän palliativ vård
Ladda ner arbetsmaterialet (pdf). 

Du som chef kan kostnadsfritt beställa materialet via 
Västra Götalandsregionens adress- och distributionscentrum

Resultat och uppföljning

Deltagande och genomförande av utbildningen kommer att följas på individ-, professions- och gruppnivå. Den palliativa vårdens innehåll kommer att följas utifrån data från Svenska Palliativregistret. 

Bakgrund

Socialstyrelsen har utformat ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede som publicerades 2013. Kunskapsstödet riktar sig till både hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att dessa ska samordna sina insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilde. I kunskapsstödet finns också rekommendationer om utbildningsinsatser för personal som arbeta i livets slutskede.

Initiativ till webbutbildningen i allmän palliativ vård har tagits av representanter för Västra Götalandsregionen och Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) för att öka kompetensen inom området. Regionstyrelsen VGR beslutade 2014 att avsätta pengar och gav RCC Väst uppdraget. 

Frågor

För frågor kring syfte och innehåll i utbildningen hänvisas till ansvarig utvecklingsledare på RCC Väst: webbutbildning@rccvast.se