Utbildningar inom palliativ vård

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen i allmän palliativ vård  finns tillgänglig fram till 1 juni 2020. Den vänder sig till alla medarbetare i Västra Götalandsregionen, kommunerna samt privata vårdgivare som i sitt arbete möter patienter i livets slut och deras närstående. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och kräver inga förkunskaper.

Syftet med webbutbildningen är att ge ökad kunskap och kompetens inom allmän palliativ vård och omvårdnad samt att förbättra kompetensen avseende bemötande av patient och närstående inom palliativ vård. Målet är att utbildningen ska ge medarbetare en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Medarbetare inom VGR når utbildningen via Lärplattformen och anställda i kommunerna och privata aktörer i Västra Götaland får inbjudan via sina chefer, som fått en länk skickad till sig via mail från ansvarig utvecklingsledare.

Kurs för läkare - De nödvändiga samtalen

En viktig del av en läkares yrkeskunskap är att kunna ge svåra besked och föra samtal med patienter och deras närstående. Det är en förmåga man kan tillägna sig och öva på genom praktisk träning och reflektion. Kursen är inriktad på samtal med patienter som drabbats av livshotande sjukdomar och ger dig värdefulla kunskaper om hur du anpassar ditt bemötande till varje persons behov och reaktioner.

Föreläsningar/utbildningar arrangerade av Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17 november: Palliativ vård i praktiken för undersköterskor via Skype

2 december: Fortbildning i palliativ vård med inriktning medicinsk symtomlindring via Skype