Om vårdprocessarbetet

Vårdprocessen leds av en regional processägare som driver utvecklingsarbetet tillsammans med utvecklingsledare på RCC Väst. I processarbetet ingår även en vårdprocessgrupp som består av representanter från sjukvården, kommunerna samt vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen.

Vårdprocessgruppens uppdrag

  • att sprida kunskap om nationella riktlinjer och vårdprogram
  • att delta i arbetet med styrande dokument såsom bland annat regionala medicinska riktlinjer
  • att följa upp den palliativa vården utifrån Svenska palliativregistret,
  • att arbeta med mål och mätetal utifrån patientens behov
  • att arbeta för att stärka patientens och närståendes behov och ställning i vården
  • att arbeta med kunskapsöverföring.

Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet, oavsett var patienten vårdas.

Vårdprocessgruppens representanter arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som är framtagen genom Regionalt cancercentrum väst. Vad som särskiljer den palliativa gruppens arbete från övriga vårdprocessgrupper är att arbetet inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård oavsett vårdform i Västra sjukvårdsregionen. 

Regionala processägare

porträtt

Elisabet Löfdahl

regional processägare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Stina Nyblom

regional processägare palliativ vård, specialistläkare

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst