Nationella kvalitetsindikatorer för god palliativ vård

Socialstyrelsen har indikatorer för vården som följs över tid. Indikatorerna kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer.

Fem indikatorer går att mäta med data från Svenska palliativregistret, en indikator (nummer 2) hämtar även data från Socialstyrelsen. Tre indikatorer (nummer 6–9) uppfattas som utvecklingsindikatorer.

Sex av dessa indikatorer anser Socialstyrelsen som särskilt viktiga att följa över tid och i september 2017 togs målvärden fram för dessa.

Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slutskede

 
IndikatorMålnivå*
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan ≥ 90 % 
Smärtskattning under sista levnadsveckan 100 % 
Vidbehovsordination av opioid mot smärta under sista levnads-veckan ≥ 98 % 
Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel ≥ 98 % 
Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan ≥ 90 % 
Brytpunktssamtal ≥ 98 % 

*Källa Socialstyrelsen ”Nationella riktlinjer – Målnivåer, Palliativ vård i livets slutskede”