Regional vårdprocess palliativ vård

Varje år avlider 90 000 människor i Sverige. De allra flest dödsfall kommer inte alls som någon överraskning för vårdpersonalen. Över 80 procent är helt väntade. Därför borde vi ha goda möjligheter att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt.

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående. Palliativ vård fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet.

Kunskapsstöd för dig som arbetar i vården

På dessa sidor har vi sammanställt en rad användbara kunskapsstöd och verktyg för dig som arbetar inom den palliativa vården. Det är allt från statistik som följer upp hur vi väl vi når de nationella kvalitetsindikatorerna på region- och sjukhusnivå, till filmer och broschyrer om brytpunktssamtal.

Allmän och specialiserad palliativ vård

Allmän palliativ vård definieras enligt socialstyrelsen ”palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård”.

Allmän palliativ vård bedrivs inom alla vårdformer såsom sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden.

Vid förflyttning eller överföring av en patient med palliativa vårdbehov mellan olika vårdformer krävs planering enligt regionala riktlinjer och rutiner, inklusive planering av insatser vid försämring.

Specialiserad palliativ vård definieras enligt Socialstyrelsen ”palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård”.

Patienten kan få specialiserad palliativ vård inom en specialiserad palliativ verksamhet, eller inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd från ett palliativt konsultteam.

Hur mäter man vad som är god palliativ vård?

Socialstyrelsen har indikatorer för vården som följs över tid. Dessa kan användas nationellt, regionalt och lokalt. För palliativ vård finns sammanlagt nio nationella indikatorer.
Läs mer om indikatorerna här.