Till regionspecifikt innehåll

Palliativ vård vid cancer

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem som kan uppstå.

Det primära målet inom cancersjukvården är bot, vilket uppnås hos drygt hälften av patienterna. Ändå kommer den största resursanvändningen att gälla patienter med spridd cancer, eftersom vi idag har goda möjligheter både till livsförlängning och till god livskvalitet.

Scenariot har förändrats påtagligt under de senaste 20-30 åren. Idag innebär en spridning och därmed en palliativ situation något annat än tidigare.

Vid många stora diagnosgrupper såsom bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer innebär fjärrspridning som regel att patienten inte längre är botbar även om det börjar uppstå situationer där man med modern cancerbehandling kan bota patienter med en enstaka metastas, till exempel en enda avgränsad levermetastas eller hjärnmetastas. I övriga situationer med spridd cancer kan man med hjälp av modern behandling leva i många år, med god kvalitet.

Situationen kan vara något annorlunda inom hematologin. För patienten är det således viktigt med modern behandling. Samtidigt vet vi från helt nya studier att om palliativa insatser insätts tidigt i det palliativa förloppet, leder det både till ökad livskvalitet och till och med till viss livsförlängning.

Det palliativa förhållningssättet

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) i förkortad version (2002) bygger det palliativa förhållningssättet på en helhetssyn med:

Fyra dimensioner

 • Den fysiska, som t.ex. omfattar smärta, andnöd, illamående, klåda, cancersår och förstoppning
 • Den psykiska, som t.ex. handlar nedstämdhet, oro, sömn och förvirring
 • Den sociala, som t.ex. rör relationer, närstående, boende, ekonomi och anhörigas problem
 • Den existentiella, som t.ex. handlar om dödsångest, skuld, mening/meningslöshet och ouppklarade relationer

Fyra hörnstenar

 • Symtomkontroll
 • Stöd till närstående
 • Kommunikation/relation
 • Teamarbete

Det palliativa förhållningssättet är väl tillämpbart

 • I tidigare skeden, tidig fas, och syftar då till livsförlängning och livskvalitet
 • I senare skeden, sen fas, och syftar då till livskvalitet men ej livsförlängning

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Palliativ vård i Mellansverige

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Mellansverige arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Palliativ vård Mellansverige

Sjukvårdsregional palliativ process

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Framtagande av och implementering av ett reviderat nationellt vårdprogram.
 • Kompetensförsörjning inom specialiserad palliativ vård.
 • Kontinuerlig utvärdering av sjukvårdsregionens siffror i Svenska palliativregistret.

Regional cancerplan

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om den palliativa processen.

Bilaga 2Q Regional cancerplan palliativ process (pdf)

Den sjukvårdsregionala palliativa processen stödjer utvecklingen av en jämlik och rättvis palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, kön och bostadsort.

Sjukvårdsregional processledare

porträtt

Fredric Wallin

koordinator PKC, ordförande RAG palliativ vård

RCC Norr

Cancerplanen pallitiv vård 2020-2023

Processledare

Helena Adlitzer

diagnoskoordinator

RCC Stockholm Gotland

 

Peter Strang

professor

Karolinska Institutet

 

Rapporter

Det finns en rapport inom den palliativa vården med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen. Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den palliativa vården i södra sjukvårdsregionen.
Ta del av rapporten här.

Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne vars uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av både den allmänna och specialiserade palliativa vården.

Länk till Palliativt utvecklingscentrum

Palliativt centrum 

Palliativt centrums uppdrag är utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning inom palliativ vård. Palliativt centrum är en del av Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner”.

Palliativt centrum

RPO palliativ vård, södra regionvårdsnämnden 

Södra sjukvårdsregionens RPO (regionalt programområde) för palliativ vård består av ledamöter från Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. 

RPO palliativ vård - Södra sjukvårdsregionen

Nationellt vårdprogram

Det finns två nationella vårdprogram för palliativ vård, ett för vård av vuxna vuxna och ett för vård av barn barn. Länk till båda finns på denna sida

Vårdförlopp Palliativ vård

Vårdförloppet inleds vid misstanke om palliativa vårdbehov, till dess att patienten dör och närstående har erbjudits efterlevandesamtal, eller när behov av palliativ vård upphör.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård (PDF) 

Regionala patientprocessledare

Carina Modéus

regional patientprocessledare palliation

Löften i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Sydöst har avgett sex löften till patienter och medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen. Löfte fyra säger att "alla patienter med cancer i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort”.

I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen cirka 10 000 människor, en av fyra av cancer. Flertalet av dessa har behov, oavsett var vården sker, av palliativa insatser under kortare eller längre perioder.

Regional processgrupp

Den regionala processgruppen för palliativ vård består sjuksköterskor,undersköterskor, rehabiliteringspersonal, läkare och patientföreträdare som träffas 4-5 ggr/år. Gruppen verkar för en samsyn och analyserar och följer utdata från kvalitetsregister, identifierar förbättringsområden och strävar mot en jämlik vård i hela sjukvårdsregionen.

Palliation Sydöst

Vi anordnar årligen Palliation Sydöst, en konferens öppen för alla inom vård och omsorg som möter personer i behov av palliativ vård.

Verksamheternas inrapportering 

Följ verksamheternas inrapportering till Svenska palliativregistret

Regional processledare

Martina Kent

specialistsjuksköterska palliativ vård

Region Jönköpings län