Att bli ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat ansvar för cancervården. Det innebär också ett helhetsansvar för den teambaserade vården och en integrering av vård och behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården.

OECI, Organisation of European Cancer Institutes, grundades 1979 och har sedan 2008 erbjudit ett ackrediteringsprogram som syftar till att bistå europeiska cancercentrum med att implementera kvalitetssystem för cancervård. Denna ideella, ickestatliga organisation skapades i syfte att främja samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet. Det finns 68 europeiska cancercentrum, varav 19 är ackrediterade som Comprehensive Cancer Centres, CCC.

OECI Accreditation and Designation Programme, OECI

​OECI granskar bland annat hur delaktig patienten är i utvecklingen av vården, hur man jobbar tvärfunktionellt och hur man jobbar strukturerat med utbildningar för både patienter och närstående.

I kraven för att få kalla sig ett Comprehensive Cancer Centre ingår bland annat följande:

 • Cancervården är individanpassad och arbetssättet multidisciplinärt och innovativt.
 • Goda förutsättningar för cancerforskningen avseende infrastruktur, expertkunnande och innovationskraft.
 • Cancerforskningen täcker också hela spektret av grundforskning, translationell och klinisk forskning.
 • Ett väl utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av forskning, utbildning, vård och prevention inom cancerområdet.
 • Det sker ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på att förbättra yrkeskunnande, organisation, vårdkvalitet och samverkan.

OECI i korthet

Organisation of European Cancer Institutes (OECI) grundades 1979 med uppdraget att:

 • Minska insjuknande och död i cancer och ge stöd åt cancerpatienter.
 • Länka samman de europeiska cancerinstitutens expertis och kompetens inom vård och forskning.
 • Stärka cancercentrum och främja kommunikation och samarbete dem emellan.

Ackrediteringsprogrammet Comprehensive Cancer Centre startade 2008 med syfte att:

 • Alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
 • Minska fragmenteringen.
 • Bistå europeiska cancercentrum med att implementera kvalitetssystem för cancervård genom standards/indikatorer och sakkunniggranskning/audit.

Tio steg till ackreditering