Vårdförlopp under revision

Under 2018 kommer samtliga tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras – med undantag för dem som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

Vissa förändringar medför även förändringar kodningsvägledningarna. De kommer att publiceras inför årsskiftet 2018/2019. Vad som kommer att ändras i kodningsvägledningarna framgår av detta dokument.

Ändringar i kodningsvägledningarna, införande 2019-01-01 (pdf)

Kommande revideringar

Följande diagnoser är aktuella för översyn under hösten 2018:

  • Bröstcancer
  • Gallblåse- och gallvägscancer
  • Levercellscancer
  • Okänd primärtumör (CUP)
  • Tjock- och ändtarmscancer (remissrunda avslutad)

Landstingen har inte i uppgift att införa förändringarna förrän under 2019.

Förändringar i samtliga SVF 2018

Förtydliganden om hur återfall (recidiv) ska hanteras och hur barn ska handläggas kommer att införas i samtliga reviderade vårdförlopp. Behovet av förtydliganden av vilka koder som ska användas för vilka avslut kommer också ses över.

Hantering av återfall i SVF

Frågan om hur patienter med återfall ska hanteras inom vårdförloppen har diskuterats under 2017 och RCC samverkan fattade beslut om detta i slutet av året. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram. Patienter som får recidiv under pågående uppföljning ska inte inkluderas i SVF.

Handläggning av barn

När det gäller handläggning av barn och ungdomar under 18 år är beslutet att SVF inte ska startas vid misstanke om malignitet utan att man i stället ska kontakta närmaste barnklinik och/eller barnonkologiska klinik för skyndsam vidare utredning. Detta kommer att förtydligas i de diagnoser där det är aktuellt.

Faktaägare: Helena Brändström
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018