Diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen

Diagnostiska centrum utreder vuxna patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och också patienter med misstänkt dottertumör, som man inte vet ursprunget till. Det finns fyra diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen. Syftet är att snabbt ställa en diagnos och att skapa trygghet för patienterna.

Diagnostiska centrum utreder patienter från 18 år som remitteras från primärvården eller specialistvården enligt följande standardiserade vårdförlopp:

Finns på fyra sjukhus

Diagnostiska centrum finns på medicinklinikerna vid tre av sjukhusen i Västra Götalandsregionen och det fjärde på kirurgkliniken onkologmottagningen i Uddevalla.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde
  • Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
  • Uddevalla sjukhus

Remisser för okänd primärtumör tas emot av alla fyra enheter. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus

NU-sjukvården

Målgrupp

Allvarliga ospecifika symtom innebär att symtomen inte kan härledas till ett särskilt organ eller en särskild kroppsdel.Till exempel kan det röra sig om smärtor, trötthet, ofrivillig viktnedgång, anemi (blodbrist) eller tecken på inflammatorisk reaktion, där man inte hittar någon bakomliggande förklaring. 

Primärvården ansvarar för att göra en första utredning, vilket bland annat inkluderar att göra en kroppsundersökning, ta anamnes och en uppsättning blod och urinprover. Om utredningen inte kommer fram till någon säker diagnos och misstanke om allvarlig sjukdom kvarstår kan remiss skickas till ett diagnostiskt centrum. 

Bakgrund

Hos hälften av patienterna med de vanligaste cancerformerna debuterar sjukdomen med allvarliga, ospecifika symtom, till exempel trötthet och smärta. Forskning visar att lång utredningstid hos patienter som senare visar sig ha cancer ger en sämre prognos. Patienterna söker vård upprepade gånger och sjukdomstillståndet kan förvärras innan diagnosen ställts. Det medför inte bara onödigt lidande för patienter utan är också kostsamt för samhället och detta ska diagnostiska centrum motverka. 

Mål med diagnostiska centrum

  • Tidig upptäckt av cancer 
  • Bidra till bättre prognos
  • Utredning av patienter med misstänkt dottertumör, där modertumören är okänd
  • Ökad patientnöjdhet och patientsäkerhet

Resultat hittills

Diagnostiska centrum infördes i Västra Götalandsregionen i maj 2016 samtidigt som de standardiserade vårdförloppen (SVF) allvarliga ospecifika symtom och SVF okänd primärtumör (CUP) började gälla. Resultat till och med augusti 2023 visar att 47 procent av patienterna som utretts för allvarliga ospecifika symtom på diagnostiska centra i VGR utreddes inom den angivna ledtiden 22 dagar. Av de utredda patienterna fick 16 procent en cancerdiagnos.