Regional information om standardiserade vårdförlopp

Det regionala SVF arbetet drivs av en samordnargrupp med SVF samordnare från förvaltningarna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i väster. Gruppen leds av regional SVF samordnare från RCC Väst.

Respektive förvaltning ansvarar för att SVF arbetet ingår i ordinarie verksamhet och budget. Varje förvaltning har en utsedd lokal SVF samordnare.

Vilken roll har RCC väst i arbetet?

RCC väst har en stödjande och samordnande roll i SVF arbetet i Västra Götalandsregionen vilket bland annat innebär att arbeta med de SVF mål som är beslutat i canceröverenskommelsen mellan socialdepartementet och SKR. Regional SVF samordnare ansvarar för att skriva och sammanställa den årliga redovisningen till socialdepartementet. RCC väst ska också stödja regionsgemensamma utbildningsinsatser och förbättringsarbete.

SVF samordnargruppens pågående arbete under 2022

  • Följa upp att 70 målet, inklusionsmålet är uppfyllt under 2022
  • Följa upp 80 målet, ledtidsmålet
  • Införandet av ett nytt SVF, SVF MPN, myeloproliferativ neoplasi
  • Införa SVF PREM enkät och arbeta med resultaten
  • Redovisning av SVF arbetet till socialdepartementet
  • Implementera och utbilda i visualiseringsverktyget PowerBI

SVF-samordnare

Rollerna som lokal SVF-samordnare för Sjukhusen i väster och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är för tillfället vakanta.

Marie Boëthius

regional SVF-samordnare

RCC Väst

Chichi Malmström

lokal SVF-samordnare

Skaraborgs sjukhus

Theresa Lomar-Ahlberg

lokal SVF-samordnare

Södra Älvsborgs Sjukhus

Maria Tjärndal

lokal SVF-samordnare

NU-sjukvården

Johanna Rådmark-Henell

lokal SVF-samordnare

NU-sjukvården