Till regionspecifikt innehåll

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta utveckla cancervården i Sverige. Målet är att förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

morfar med barn i fårhage

Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 miljoner kronor per år 2020 – 2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande.

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. SVF-arbetet är främst inriktat på att regionerna ska fortsätta arbeta för att nå målen för 2020. Som komplement till måluppfyllelsen ska RCC och regionerna även kartlägga hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.

Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 (pdf, nytt fönster)

Standardiserade vårdförlopp

Bild på flödet välgrundad misstanke till start av behandling

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar.

Nationellt och regionalt stöd för införandet

RCC och SKR ger nationellt och regionalt stöd till regionerna i arbetet med att utveckla systemet med standardiserade vårdförlopp. En nationell projektgrupp för att samordna RCCs stöd har tillsatts, med två representanter från varje RCC.

Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

För information om införande av standardiserade vårdförlopp i Region Stockholm läs mer här.

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Stockholm är: 

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Stockholm-Gotland

Projektledare för införande av vårdförlopp i Region Gotland är: 

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

RCC Stockholm-Gotland

Införande av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra sjukvårdsregionen här.