Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp (SVF)

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna regionernas redovisningar av arbetet.

Varje år skriver alla regioner en kort rapport om hur de har arbetat med SVF under första halvan av året. Rapporterna skrivs i en gemensam mall och skickas in till Socialstyrelsen för bedömning. Redovisningarna är en förutsättning för att ta del av den andra halvan av årets medel för SVF-arbete.

Mall för regionernas redovisningar 2024

Redovisningen av årets arbete ska skrivas i nedanstående mall och skickas till varje regions RCC. RCC kommer att göra sjukvårdsregionala sammanställningar och därefter lämna rapporterna till Socialstyrelsen senast den 30 september 2024.

Mall för regionernas redovisningar 2024 (MS Word)

Krav på redovisningen

Enligt årets överenskommelse mellan regeringen och SKR ska regionerna redovisa följande:

 • Att de når inklusionsmålet under första halvåret 2024, alltså att de har inkluderat minst 70 procent av patienterna i SVF. Även väntetiderna ska redovisas och kommenteras men måluppfyllelse är inget krav.
 • Att de använder PREM-enkäter för uppföljning av SVF.
 • Att de genomför särskilda insatser inom urologin.

Underlag för redovisningen

Inklusionsmålet kommer liksom tidigare år att baseras på det så kallade beräkningsunderlaget. Måluppfyllelsen kommer att beräknas för regionen som helhet, sammantaget för alla SVF. RCC kommer att stötta regionerna med data för att de ska kunna följa sin måluppfyllelse under våren.

Beräkningsunderlag för andel patienter som genomgått SVF (pdf)

Måluppfyllelsen av ledtidsmålet beräknas av RCC. I slutet av augusti kommer varje region att få tillgång till sammanställd ledtidsdata där måluppfyllelsen framgår. Sammanställningen bygger på ett datauttag som görs den 19 augusti. Sammanställningen är ett komplement till den data som visas på cancercentrum.se.

Väntetider i standardiserade vårdförlopp

Kartläggning av patienter med långa väntetider

Under 2024 ska regionerna göra en särskild kartläggning av vilka patienter som har väntetider som är mer än 75 procent längre än den optimala ledtid som anges i de standardiserade vårdförloppen. Regionerna ska också analysera vad som orsakar dessa väntetider. Varje region väljer tillsammans med RCC ut vilka fyra diagnoser som ska kartläggas och analyseras. Arbetet ska redovisas som bilagor till rapporten. RCC stödjer arbetet och har tagit fram en Instruktion till regionernas kartläggning.

Instruktion för analys av långa väntetider (pdf)

Alla regioner uppfyllde kraven för ersättning 2023

År 2023 betalades den andra, prestationsbundna, halvan av medlen för arbete med standardiserade vårdförlopp ut till alla regioner. Det är första året där samtliga regioner nått upp till villkorade prestationskrav. Pengarna betalades ut av Kammarkollegiet enligt följande fördelning.

 • Blekinge: 2 741 038 kronor
 • Dalarna: 4 977 839 kronor
 • Gotland: 1 057 701 kronor
 • Gävleborg: 4 955 655 kronor
 • Halland: 5 947 910 kronor
 • Jämtland Härjedalen: 2 292 841 kronor
 • Jönköpings län: 6 385 854 kronor
 • Kalmar län: 4 276 780 kronor
 • Kronoberg: 3 529 969 kronor
 • Skåne: 24 566 410 kronor
 • Stockholm: 42 426 203 kronor
 • Sörmland: 5 230 061 kronor
 • Uppsala: 6 983 461 kronor
 • Värmland: 4 907 396 kronor
 • Västernorrland: 4 199 352 kronor
 • Västmanland: 4 860 157 kronor
 • Västra Götalandsregionen: 30 553 294 kronor
 • Örebro: 5 332 942 kronor
 • Östergötland: 8 172 573 kronor

Regionernas lägesrapporter 2023

Regionernas redovisningar för 2023 lämnades till Socialstyrelsen den sista september 2023. Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr

Regiongemensam inledning till redovisningarna för Norra sjukvårdsregionen

Redovisning Region Jämtland Härjedalen

Redovisning Region Norrbotten

Redovisning Region Västerbotten

Redovisning Region Västernorrland

RCC Stockholm Gotland

Redovisning Region Stockholm

Redovisning Region Gotland

RCC Syd

Regiongemensam inledning till redovisningarna för region Syd

Redovisning Region Skåne

Redovisning Region Blekinge

Redovisning Region Halland

Redovisning Region Kronoberg

RCC Sydöst

Redovisning av arbetet med SVF i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Mellansverige

Redovisning Region Dalarna

Redovisning Region Sörmland

Redovisning Region Värmland

Redovisning Region Gävleborg

Redovisning Region Uppsala

Redovisning Region Västmanland

Redovisning Region Örebro län

RCC Väst

Redovisning Västra Götalandsregionen