Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram

De standardiserade vårdförloppen formuleras av en arbetsgrupp som finns angiven i respektive dokument. Oftast är det den nationella vårdprogramgruppen som utgör arbetsgrupp för standardiserade vårdförlopp, då dessa bygger på en konsensusdiskussion med nationella vårdprogram som grund.

Strukturen för dokumenten är beslutad av Regionala cancercentrums samverkansgrupp.

Instruktionen till arbetsgrupperna är att beskriva ett undersökningsförlopp som är optimalt ur ett patientperspektiv, med kortast möjliga ledtider. Ledtiderna anger hur lång tid förloppet skulle ta med optimal organisation utan köer, alltså endast medicinskt motiverad, värdeskapande tid.

Minimera oviss väntetid

De korta ledtiderna motiveras av målet att patienternas ovissa väntetid ska minimeras, oavsett om det finns evidens för att väntetiden får medicinska konsekvenser. Sammantaget innebär detta att vårdförloppen i vissa fall kan komma att kräva omorganisationer eller resurstillskott. Arbetsgrupperna är medvetna om detta.

Anger det optimala förloppet

Varje standardiserat vårdförlopp anger det optimala förloppet för den aktuella diagnosen utan hänsyn till hur olika diagnoser bör prioriteras mot varandra.