Till regionspecifikt innehåll

Strålbehandling

Strålbehandling är en mycket effektiv behandling vid cancer och bidrar till 30 procent av all bot mot sjukdomen. Nästan hälften av alla som insjuknar i cancer erbjuds strålbehandling.

Strålbehandling kan användas som enda behandling eller för att komplettera effekten av andra behandlingar, till exempel för att krympa en tumör före operation.

Stödjande RCC: Regionalt cancercentrum Mellansverige

Stödjande RCC tillhandahåller vid behov resurser som administratör och kommunikatör samt statistikertid, även juridisk kompetens kan komma ifråga. Stödjande RCC står för lokal och förtäring vid möten medan respektive RCC betalar sina representanters resor.

Studie om svensk strålbehandling

RCC i samverkan har i en studie klarlagt var svensk strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder. Studien visar att kompetensförsörjningen och forskningsfältet inom strålbehandling i Sverige är mycket eftersatt.

Datainsamling har skett genom enkäter till Nordens strålbehandlingskliniker, analys av tillgänglig statistik och intervjuer med företrädare för respektive lands strålbehandling.

Slutsatserna pekar tydligt på att Sverige fortsätter tappat mark inom många områden. Flera rapporter under de senaste åren har varnat för konsekvenserna av rekryteringsproblem och minskande forskningsaktiviteter på området. Sammanfattningsvis visar studien ur ett svenskt perspektiv att

 • uppföljning, styrning och finansiering skiljer sig mellan länderna med en högre involvering av staten i Danmark och Norge
 • det saknas läkare och sjuksköterskor i svensk strålbehandling, vilket bland annat påverkar nyttjandegraden av tillgänglig utrustning. I Sverige finns fyra kliniker där minst en strålbehandlingsmaskin helt eller delvis är nedstängd på grund av personalbrist
 • ny teknik och nya behandlingsmetoder sprids i en långsammare takt i Sverige än i Danmark och Norge
 • forskningsaktiviteten är avsevärt lägre i Sverige än i Danmark. Bristen på forskarutbildade läkare begränsar möjligheterna att bedriva forskning och utveckling på samma nivå som jämförbara länder
 • tillgången på utrustning för strålbehandling är avsevärt lägre i Sverige än i övriga nordiska länder

Rapport: Nordisk strålbehandling - en benchmarkingstudie (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen

I Västra Götalandsregionen bedrivs strålbehandlingen vid verksamheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus. Upptagningsområdet innefattar även Region Halland som tillsammans med Västra Götalandsregionen utgör Västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt just nu

Projekt om geografisk fördelning av patienter som strålbehandlas inom Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till att ta fram en metod för att regelbundet kunna följa om patienter i olika geografiska områden får strålbehandling i samma utsträckning. För att om skillnader upptäcks sätta in åtgärder så att alla ska ha en jämlik tillgång till strålbehandling.

Utredningen En ännu bättre strålbehandling

På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag har RCC Väst tillsammans med förvaltningarna och patient- och närståenderepresentanter tagit fram en patient- och framtidssäker plan för att säkra tillgången till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 2018-2028.

Handlingsplan - För regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen (pdf, nytt fönster)

Sammanfattade resultat

Strålningsbehandlingsverksamheten i Västra sjukvårdsregionen står inför flera utmaningar. Tillgängligheten behöver öka och det finns ett behov av att rekrytera och utbilda bland annat strålbehandlingssjuksköterskor, ingenjörer, sjukhusfysiker och onkologer. Därtill kommer behovet av en enhetlig maskinpark och ett gemensamt IT-system.

Rapport - En ännu bättre strålbehandling (pdf, nytt fönster)

Regional processägare

porträtt

Jesper Lindberg

regional processledare strålbehandling, sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset