Patientrapporterade mått, PROM och PREM

RCC arbetar för att öka patientdelaktigheten inom vården. Ett sätt är att ta tillvara på patientens åsikter och upplevelser, vilket görs genom att flera olika system inom cancervården samlar in patientrapporterade mått – PROM och PREM.

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och är ett mått på hur patienterna själva upplever sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention. PREM står för ”Patient Reported Experience Measures” och mäter patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården.

Att arbeta med PROM och PREM

Användningen av patientnära PROM har visat sig ge flera fördelar som förbättrad kommunikation, tidigare upptäckt av recidiv samt förbättrad livskvalitet hos patienterna.

Idag pågår mätningar inom flera olika system som till exempel Individuell patientöversikt (IPÖ) och kvalitetsregister på INCA, Min vårdplan på Stöd och Behandling samt inom en del journalsystem. RCC arbetar aktivt med att försöka skapa samsyn mellan de olika mätningarna för att effektivisera dataanvändning och minska antalet enkäter till enskilda patienter.

Nationell arbetsgrupp för PROM och PREM

Den nationella arbetsgruppen för PROM och PREM ger stöd till vårdens och registrens och arbete med patientrapporterade mått samt vidareutveckla lösningar för denna typ av datainsamling.

Alla mätningar och funktionaliteter inom PROM och PREM utvecklas i samarbete mellan klinik, registerstyrgrupp, nationellt RCC-stödteam, arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) samt den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. Målet är att utveckla lösningar som ska passa så många som möjligt, där gemensamma tjänster ska finnas tillgängliga inom datainsamling, analys och utdatarapportering. Behöver du hjälp med PROM och PREM är du välkommen att höra av dig till din regionala kontaktperson.

Patienternas upplevelser av SVF

Sedan 2016 används en PREM-enkät för att utvärdera patienternas erfarenhet av att utredas inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Dessa utskick görs nationellt i samarbete med nationell patientenkät på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått

Helena Tufvesson Stiller

ordförande

RCC Sydöst

Lena Rosenlund

RCC Stockholm Gotland

Johan Ivarsson

produktägare

RCC Väst

Erika Sarvik

RCC Mellansverige

Bo Erixon

patient- och närståenderepresentant

Christofer Lagerros

IT-utvecklare, adjungerad