Uppföljning av cancerläkemedel via IPÖ

Kunskapsstödet Individuell patientöversikt (IPÖ) möjliggör strukturering och sammanställning av vårdinformation. Detta innebär i sin tur möjlighet såväl på klinik som nationellt, via diagnosens nationella kvalitetsregister, att följa upp användning av klinikläkemedel inom cancervården. Tillsammans med ett flertal aktörer har RCC initierat ett projekt för att underlätta uppföljningsprocessen i syfte att stärka TLV:s och NT-rådets underlag för subventioner och rekommendationer. Detta ökar förutsättningarna för en jämlik vård i Sverige.

Stöd i klinisk verksamhet och för nationell uppföljning

Det primära syftet med patientöversikter är att stödja vårdprofessionen i den kliniska vardagen, där primärdata även ger den enskilda patienten en överblick över sin egen sjukdoms- och behandlingshistorik.

IPÖ sammanställer strukturerad data om patientens sjukdomshistorik och behandling, bland annat läkemedel, behandlingseffekter och eventuella biverkningar. Därmed kan IPÖ generera ändamålsenlig statistik direkt på kliniken, vilket ger ett bra stöd för att till exempel planera och följa upp införandet av nya läkemedel.

När data förs över från IPÖ till diagnosens nationella kvalitetsregister för diagnosen skapas möjlighet att sammanställa data nationellt. Detta ger internationellt unika möjligheter till en effektiv läkemedelsuppföljning vilket efterfrågas av såväl regioner som myndigheter och företag.

Projektet stärker data i IPÖ och visar hur det kan användas

Hösten 2022 inleds arbete för att förbättra möjligheterna till så kallad sekundäranvändning av hälsodata från IPÖ och nationella kvalitetsregister. En central del i arbetet är att stärka kliniska verksamheters användning av systemet, så att nytta kan erhållas i primäranvändningen – när kliniken själva använder systemet.

En annan viktig del är att identifiera och möjliggöra kvalitetsregistrets möjlighet att ta emot data, och förutsättningar för datauttag. Ytterligare en del handlar om att identifiera och samordna hur behoven för uppföljning ser ut.

Medverkande aktörer

Uppföljning av cancerläkemedel via IPÖ är ett av sju projekt som erhållit finansiering från Vinnovas satsning på nyttiggörande av hälsodata. RCC (Regionala cancercentrum i samverkan) arbetar tillsammans med följande aktörer för att stärka infrastruktur, processer och samarbeten för att möjliggöra god uppföljning av läkemedelsanvändning i cancervården.

  • Bröstcancerförbundet
  • Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC) och Arbetsgruppen för IPÖ bröstcancer
  • Regionernas samverkansmodell för läkemedel
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  • Lif (De forskande läkemedelsföretagen)
  • Göteborgs universitet, Centrum för hälsoekonomi

Mer information

I IPÖ:s testversion kan du se hur läkemedel och läkemedelsbiverkningar registreras i IPÖ:
Testversion, IPÖ

Läs mer om projektet:
Ansökan kraftsamling hälsodata (pdf, nytt fönster)

Läs mer om hela satsningen:
Kraftsamling för att driva på nyttiggörandet av hälsodata, Vinnova