Patientrapporterade mått, PROM och PREM

Regionala cancercentrum arbetar för att öka patientdelaktigheten inom vården. Ett sätt är att ta tillvara på patientens åsikter och upplevelser, vilket görs genom att kvalitetsregistren samlar in patientrapporterade mått – PROM och PREM.

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och mäter funktion samt hälsorelaterad livskvalitet, medan PREM står för ”Patient Reported Experience Measures” och mäter patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården.

Nationell arbetsgrupp för PROM och PREM

En nationell arbetsgrupp finns för att ge stöd till registrens och vårdens arbete med patientrapporterade mått samt vidareutveckla lösningar för denna typ av datainsamling på IT-plattformen INCA. I INCA hanteras register kring cancerpatienter avseende vård och forskning.

Alla mätningar och funktionaliteter inom PROM och PREM utvecklas i samarbete mellan registerstyrgruppen, nationellt RCC-stödteam, arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) samt den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. Målet är att utveckla lösningar som ska passa så många kvalitetsregister som möjligt, där gemensamma tjänster ska finnas tillgängliga inom datainsamling, analys och utdatarapportering. Behöver du hjälp med PROM och PREM är du välkommen att höra av dig till din regionala kontaktperson. 

Patienternas upplevelser av SVF

Sedan 2016 används en PREM-enkät för att utvärdera patienternas erfarenhet av att utredas inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Dessa utskick görs nationellt i samarbete med nationell patientenkät på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått

Maria Forsgren

ordförande

RCC Stockholm Gotland

Lena Rosenlund

RCC Stockholm Gotland

Camilla Ärlestål

RCC Mellansverige

Eskil Degsell

patient- och närståenderepresentant

Bo Erixon

patient- och närståenderepresentant

Christofer Lagerros

IT-utvecklare, Adjungerad