Patientenkäter – PROM och PREM

INCA kan användas för insamling av PROM (Patient Reported Outcome Measures), det vill säga patientrapporterade utfallsmått och/eller PREM (Patient Reported Experience Measures), det vill säga patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården.

Registerstyrgrupper som är intresserade av att använda INCA för detta ska fylla i och skicka in blankett för Upprättande av nytt eller utökande av befintligt register (word).

Följande punkter är viktiga att ta ställning till och redovisa på blanketten:

  • Till vilka patienter ni riktar er (diagnos/-er, region/-er, övriga selektionskriterier)
  • Om ni vill inleda med en pilotstudie eller har för avsikt att gå fullskaligt direkt
  • Om enkätutskicken ska hanteras lokalt eller centralt
  • När i patientprocessen enkäten ska skickas ut och om den ska skickas ut vid mer än ett tillfälle
  • Hur ni vill använda data, till exempel om ni önskar koppla den till kvalitetsregisterdata
  • Om insamlingen ska pågå kontinuerligt, under en begränsad tid eller för ett begränsat antal patienter
  • Om PROM: Vilket mätinstrument ni vill använda, mer information på PROMcenter 

Utveckling av lösningar för PROM och PREM

Ansökningar som skickas in enligt ovan är tänkta att fungera som underlag för att utveckla generella lösningar rörande insamling av PROM/PREM. En projektgrupp, ledd av Marita Wormén RCC Sydöst, har utsetts för att arbeta med att vidareutveckla det redan befintliga PREM-registret på INCA samt ge stöd till de registerstyrgrupper som är intresserade av att använda INCA för insamling av PROM och PREM. Alla PROM/PREM-lösningar kommer således att utvecklas i samarbete mellan registerstyrgruppen, nationellt RCC-stödteam och denna projektgrupp. Målet är att utveckla lösningar som ska passa så många kvalitetsregister som möjligt.

Faktaägare: Lena Damber, nationell samordnare kvalitetsregister och INCA, RCC Norr
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2018