Till regionspecifikt innehåll

Nationella kvalitetsregister cancer

Nationella kvalitetsregister ska underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. 

Ett fungerande kvalitetsregister gör det möjligt att följa upp vad som utförs i sjukvården för alla patienter i landet inom ett diagnosspecifikt område. Registren kan även ligga till grund för uppföljning och redovisning av enskilda verksamheter inom regionerna samt utgöra underlag för forskning.

Rapport med förslag på förbättringar

RCC arbetar för att de nationella vårdprogrammen och kvalitet inom cancervården i större utsträckning kan följas upp genom kvalitetsregistren. I en rapport från 2021 konstaterar RCC att förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete är goda och ger förslag på hur uppföljningen kan förbättras.

Rapport: Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)

Registerstyrgrupper och stödteam

Nationella kvalitetsregister för cancersjukdomar byggs upp av professionella yrkesgrupper med en registerhållare/ordförande och en styrgrupp med geografisk och kompetensmässig spridning. Styrgrupperna samarbetar med RCC-organisationen i uppbyggnad, förvaltning och drift av registren. Målsättningen är ett gemensamt arbetssätt för alla register genom nationella stödteam bestående av olika kompetenser. Databaserna för samtliga register inom cancerområdet finns på IT-plattformen INCA för hantering av in- och utdata.

Support för varje register finns under respektive kvalitetsregister. Använd registerväljaren eller gå till den cancerdiagnos du söker. Samordning av RCCs arbete sker i arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI).

AKI, Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Datadriven kvalitetsutveckling – ett praktiskt exempel från Odense universitetssjukhus

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. I filmen nedan berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom. Filmen är en inspirationsfilm till sjukhus- och klinikchefer samt processansvariga i Sverige med syfte att använda sig av data från kvalitetsregister för att förbättra cancervården.

Foto: Lars Lanhed

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kvalitetsuppföljning RCC Syd

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad. Figurer och tabeller finns tillgängliga för alla diagnoser. Data redovisas bara för tidsperioder och enheter med minst fem patienter. Parametrar presenteras som stapeldiagram, median- och kvartilplottar (för väntetider), kartor med staplar och tabeller.

 

 

Nyhetsbrev från Registercentrumorganisation Syd

Registercentrumorganisation (RCO) Syd är en virtuell organisation vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd som är ett av Sveriges sex registercentrum och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd som tillsammans med Sveriges övriga fem RCC utgör registerstöd för nationella kvalitetsregister inom cancerområdet. Läs nyhetsbreven från RCO Syd

RCC Sydösts resultatredovisning utifrån löften till regionens cancerpatienter

Resultatredovisningarnas syfte är att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över tid.

Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdregionen är formulerade som sex löften till patienter och medborgare. Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften, har följts upp från 2011 och framåt.

Dels finns en samlad resultatredovisning för fem diagnoser som motsvarar cirka hälften av alla cancerfall och dels tio diagnosspecifika rapporter som redovisar resultat utifrån löfte ett och två, väntetider och Best practice.

Resultatredovisningarna publiceras i maj, september och december/januari och ersätter tidigare registerrapporter.

Aktuella resultatredovisningar

Topplistan

RCC sydöst tar också fram topplistor som visar hur väl klinikerna sköter sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och kvalitetsregistren.

Se de senaste topplistorna per diagnos och per klinik