Kunskapsstöd på remiss

Här hittar du alla kunskapsstöd på cancerområdet som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda.

Nya remissrundor startar fyra gånger per år: 15 februari, 15 april, 15 september och 15 november. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på cancerområdet på denna sida. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Aktuella remissversioner

Information om svarsdatum och vart svar ska skickas finns i följebrevet till respektive dokument. Använd gärna svarsmallen.

Svarsmall för nationella vårdprogram, frivillig att använda (worddokument) 

Svarsmall för  patientinformation till Min vårdplan, frivillig att använda (worddokument)

Just nu pågår ingen remissrunda.

Remissversioner från avslutade remissrundor

Kunskapsstöd framtagna av andra nationella programområden inom kunskapsstyrningssystemet

Remissversioner av kunskapsstöd som har tagits fram av andra nationella programområden (NPO) finns hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Remissrundan riktar sig till professionen och patientföreningarna samt till regionerna. Syftet är dels att ge profession och patienter tillfälle att kommentera och ge synpunkter på det medicinska innehållet i vårdprogrammet, vårdförloppet eller Min vårdplan, dels att ge regionernas linjeorganisationer och huvudmän möjlighet att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av ändringarna och utifrån detta meddela om de ställer sig bakom dem.

Remissperioden är två månader. Ett undantag är den remissrunda som pågår över årsskiftet. Den är förlängd till tre månader.

Till varje dokument hör ett följebrev som anger vart remissvar ska skickas samt en nationell konsekvensbeskrivning där vårdprogramgruppen anger vilka konsekvenser revideringarna kan få i regionerna. Den nationella konsekvensbeskrivningen ligger till grund för de regionala konsekvensbeskrivningar som distribueras separat.