MENY

Uppdragsutbildning för kuratorer i cancervården (30 hp)

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå och ges på kvartsfart under fyra terminer. Syftet med utbildningen är att stärka kuratorers kompetens i mötet med patienter som har cancer och deras närstående.

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram utbildningen utifrån patienter, närstående och kuratorers behov och önskemål gällande psykosocialt stöd i cancervården. 

Om utbildningen 

Uppdragsutbildningen ges tillsammans med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet och Centre for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskola. 

Utbildningens syfte är att:

 • förbättra det psykosociala stödet till patient och närstående i cancervården,
 • stärka kuratorns kompetens för att ge psykosocialt stöd i cancervården,
 • stärka kuratorns uppdrag att sociala och psykosociala aspekter beaktas i teamarbetet
 • stärka kuratorn i cancervårdens processorienterade arbetsform och
 • omsätta nya lärdomar via utökade kunskaper om förbättringsarbete inom sjukvården.

Utbildningen omfattar två delkurser och är upplagt enligt följande:

Delkurs 1: Socialt arbete i cancervården (15hp) start hösten 2017
Delkurs 2: Förbättringskunskap (15 hp) varav Kvalitetsutveckling (7,5 hp) och praktiskt arbete genom ett förbättringsprojekt i den egna verksamheten (7,5 hp) start hösten 2018

Delkurs 2 kommer att läsas tillsammans med kontaktsjuksköterskor, vilket kan bidra till kunskapsspridning i vårdkedjan. 

Innehåll

Delkurs Socialt arbete inom cancervården behandlar följande områden:

 • Grundläggande onkologi
 • Palliativ vård
 • Psykologiska, sociala, folkhälso- och etiska perspektiv på sjukdom och hälsa
 • Teorier och metoder inom socialt arbete och psykologi
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik 

De teoretiska perspektiven kommer att integreras i teman som handlar om:

 • Barn och familj
 • Sexualitet
 • Transkulturellt perspektiv
 • Samtalsmetoder
 • Professionella perspektiv
 • Juridik
 • Palliativ vård

Delkurs Förbättringskunskap behandlar följande områden:

 • Kvalitetsutveckling – variation, system, psykologi och kunskapsteori
 • 7 hörnpelare för kvalitet
 • Förbättringsprojekt kopplat till rollen som kurator i cancervården. Projektet ska utgå från patient och närståendes behov i kuratorns verksamhet.

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops samt ett skriftligt arbete med relevans för socialt arbete inom cancervården. Närvaro är obligatorisk vid seminarier som är examinerande moment.

Bedömning

Socialt arbete inom cancervården:

 • Examinationen sker i seminarieform samt individuellt.
 • Skriftlig inlämningsuppgift i form av ett Case.

Förbättringskunskap:

 • Interaktiv examination med gruppdiskussion.
 • Projektarbete.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller annan kandidatexamen som bedöms likvärdig.

Kurator, som möter patienter med cancer och närstående i sitt arbete, kan söka denna utbildning i samråd med närmaste chef. Vi är angelägna om en spridning av deltagare utifrån både verksamheter och patientprocesser. Vi kommer därför att ha en urvalsprocess som gynnar detta, vilket innebär att du endast kan lämna en intresseanmälan

Kurslängd: Utbildningen är totalt fyra terminer. De första tre terminerna är utbildningen förlagd till internat två dagar/månad. Termin 4 görs ett förbättringsarbete i den egna verksamheten, men då ingår även en dag för handledning och en dag för examination.

Praktisk information

Datum: Start 31/8 – 1/9 2017

Kursort: Utbildningen kommer att vara förlagd till Göteborg och bedrivas i internatform.

Kursavgift: RCC Väst står för kostnader för utbildning och internat.

Antal platser: 18

Frågor om utbildningen

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

Kontakt

porträtt

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Carina Mannefred, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 3 april 2019