Kursindelning och kursblock

Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.

Forskarskolan finansieras av Västra Götalandsregionen. Den omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Under förutsättning att doktoranden har läst samtliga fyra kurser inom forskarskolan får doktoranden dispens från akademins obligatoriska introduktionskurs samt uppfyller övrigt kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin.

Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamme forskaren. De fyra kurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista koncentreras kring analys och rapportering av kliniska studier. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet.

Delkurs 1

 • Grunder i klinisk forskning (klinisk epidemiologi)
 • Vetenskapsteori och etik inom klinisk forskning
 • Informationssökning
 • Statistik inom klinisk forskning inklusive övningar med interaktiv mjukvara för statistiska analyser.

Delkurs 2

 • Grunder i klinisk forskning (klinisk epidemiologi), fördjupad nivå
 • Design och insamling av data i en klinisk studie
 • Good clinical practice (GCP)
 • Kvalitativ forskningsmetodik

Delkurs 3

 • Statistik inom klinisk forskning, fördjupad nivå. Innefattar övningar med interaktiv mjukvara för statistiska analyser.
 • Utarbeta analysplaner för klinisk forskning
 • Granskning av vetenskaplig litteratur om kliniska effekter.

Delkurs 4

 • att kommunicera klinisk forskning i tal och skrift. Denna del inkluderar delmomenten retorik, presentationsteknik och ”hur man skriver en vetenskaplig rapport/ett manuskript” samt informationssökning och kontakt med media.
 • att söka forskningsfinansiering.
 • att disputera vid Sahlgrenska Akademin och den akademiska karriären.
 • hälsoekonomi

Kursindelning och kursblock (pdf).