Studera och ta Cytostatikakörkortet på internet

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner för att administrationen ska vara säker för patienterna och för att hanteringen inte ska utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Regionalt cancercentrum väst driver en internetbaserad utbildning, som ett led i den successiva utvecklingen av gemensamma rutiner kring cytostatika i Västra sjukvårds-regionen. Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad. Den har utarbetats av Region Skåne och används där sedan 2004.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika – alltså inte endast de som arbetar inom onkologiska specialiteter. 

Upplägg

Cytostatikakörkort på nätet, Lära nära.

Utbildningen ges via webben och kan alltså genomföras när och var de studerande själva önskar under kurstiden som är fyra till fem veckor. Utöver filmade föreläsningar, kurstexter och arbetsuppgifter via internet får deltagarna kurslitteratur tillsänt sig. Föreläsningarna är gemensamma för både sjuksköterskor och undersköterskor, men uppgifterna skiljer sig åt. Erfarenheten visar att de studerande lägger olika lång tid på att genomföra utbildningens moment, men tidsåtgången är någonstans mellan 25 och 35 timmar. Kursledarna följer deltagarna och läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under kurstiden. Sammankomst sker på Regionalt cancercentrum väst med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Kursledare 

Maria Carlman, Elisabeth Bertsche, Anki Delin-Eriksson, Maria Krantz, Carina Jakobsson, Sara Tysk och Nancy Wahl. 

Kostnad och anmälan

Utbildningen i Cytostatikakörkortet är subventionerad av Regionalt cancercentrum väst. Kliniken betalar 500 kronor per studerande för kursen, i denna avgift ingår allt material. Det är närmaste chef som anmäler medarbetare till utbildningen. Viktiga uppgifter utöver namn med mera på anmälan är att ange internt clearingnummer som börjar med ett I och följt utav 5 siffror som oftast börjar med 7 eller 1. 

Anmälan görs genom att fullständigt ifyllt anmälningsformulär sänds via e-post till nancy.wahl@vgregion.se

Varmt välkommen till webbutbildningen Cytostatikakörkortet!