Till regionspecifikt innehåll

Kompetensförsörjning

Bristen på specialistutbildad personal är ett hot mot cancervårdens utveckling. Ökad förekomst av cancer, i kombination med stora pensionsavgångar inom sjukvården, fördjupar problemet.

Kompetensförsörjning innebär stora utmaningar och kräver långsiktig planering och nya kreativa lösningar. Arbetssätt behöver förändras. Flexibiliteten och samarbetet mellan vårdinstanser, kliniker och personalkategorier behöver utvecklas och förbättras. 

Varje RCC ska utforma och implementera en regional utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för att påverka kompetensförsörjningen i sjukvårdsregionen i positiv riktning.

Nationell plan för kompetensförsörjning i cancervården

Förutom de regionala planerna har en nationell arbetsgrupp arbetat fram en nationell kompetensförsörjningsplan. I planen föreslås en rad åtgärder, som beskrivs i separata avsnitt.

Ett generellt förslag är att varje RCC, tillsammans med vårdgivarna, genomför regelbunden översyn av verksamheter inom cancervården utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

RCCs nationella plan för kompetensförsörjning inom cancervården (pdf)Vårdpersonal vid röntgenbild

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional cancerplan 2024-2027

Under Mål 6 Främja kompetensförsörjning:

Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en avgörande utmaning inom cancervården. Dagens avancerade cancerbehandlingar är beroende av välutbildade team som kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling. Samtidigt ökar gruppen patienter som lever med och efter cancer, vilket medför ett ökat behov av support och insatser från olika delar av cancervården. Behovet att kompetensutveckling omfattar både hälso-och sjukvårdens medarbetare, patienter och närstående.

RCC Stockholm Gotland har en processledare med ansvarsområde kompetensförsörjning. I uppdraget ingår att samverka med onkologiska verksamheter och fungera som en länk för kompetensutbyte mellan vårdverksamheter. I rollen ingår också att medverka till kreativa lösningar och arbetssätt som säkrar tillgång på kunskap och kompetens som skapar värde för patienten i cancervården.

Årligen genomför processledaren en kartläggning i enlighet med den nationella kompetensförsörjningsplanen. Chefer och ansvariga för kompetensförsörjning inom cancervård, cancerrehabilitering och diagnostik tillfrågas om utmaningar och behov. Resultaten redovisas på gruppnivå och utgör underlag för behovsstyrda utbildnings- och kompetenssatsningar.

Delmål 6
6.1 Stärka kompetensförsörjningen inom cancerområdet genom att erbjuda utbildningar, stödja förändrade arbetssätt samt kommunikationsinsatser

RCC erbjuder ett stort antal utbildningar. Dessa är kostnadsfria och vänder sig till olika yrkesgrupper och även till team inom cancervården. De flesta utbildningar är nationella och många digitala, vilket ökar tillgängligheten och kostnadseffektiviteten. Det finns dock utbildningar som kräver och/eller vinner på fysisk närvaro. Utöver utbildningar tillhandahålls digitala föreläsningar och fysiska utbildningstillfällen som ordnas av processledare och regionala arbetsgrupper. Dessa är ofta diagnos- eller ämnesspecifika och kan, utöver cancervården, även rikta sig till andra grupper exempelvis primärvården, omsorgen och psykiatrin.

 

 

 

 

Vid frågor kontakta:

Nina Markholm Nordgren

processledare för kompetensförsörjning

RCC Stockholm Gotland