Stöd till forskning och utveckling

Vid RCC väst finnsen stödfunktion för forskning och utveckling (FoU). Den bemannas för närvarande av 1,5 heltidsanställda fördelat på två personer. Förutom interna och externa uppdrag inom FoU-området så tar RCC Västs FoU-stöd avstamp i frågeställningar som lyfts av olika aktörer inom cancerforskning, inklusive inom den egna verksamheten, och arbetar med att ta fram konkreta lösningar på det som påtalas som problem bland cancerforskare inom västra sjukvårdsregionen. Medarbetare vid RCC Väst engageras i olika utsträckning beroende på det aktuella uppdragets utformning.

Vad kan FoU-stödet hjälpa till med?

Vi arbetar med alla delar av forskningsprocessen och hjälper till att fånga upp forskningsfrågor inom den egna verksamheten och stöttar pågående uppdrag och projekt inom verksamheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv och förhållningssätt. Vi hjälper till att bedöma kompetensbehov och budget för genomförande av forskningsprojekt och är behjälpliga vid ansöknings- och rapportskrivande både som författare och granskare beroende på projektets karaktär och omfattning. Vi handleder även studenter både på grund- och forskarnivå.

Aktuella anslag inom cancerområdet

Om du är intresserad av att söka forskningsanslag inom cancerområdet, så finns ett antal fonder som kan vara aktuella. Göteborgs universitet (https://www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier) håller också en aktuell lista med stipendier att söka där det kan finnas utlysningar som är relevanta för cancerområdet.

AnslagsgivareUtlysningarWebbplats
ALF-medeljun, löpande*

https://www.alfvastragotaland.se/

Barncancerfondenjan, feb, maj, aug, sep

https://www.barncancerfonden.se/

Cancerfondenmaj, okt

https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare

FoU VGRmar, okt, löpande*

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/forskning-och-utveckling/sokaforskningsmedel/

Jubileumsklinikens cancerfonddec, löpande*

http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Lionsfeb

https://www.lionscancerfond.se/forskningsanslag/

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fondfeb, mar, okt, löpande*

http://agfond.se/

*gäller oftast resebidrag, konferensbidrag eller dylikt

Hjälp att söka anslag

FoU-stödet håller på att ta fram ett verktyg för att underlätta framtagandet av ansökningar om forskningsanslag och forskningsprogram tillsammans med IT-enheten vid RCC väst. Verktyget heter @pp.ly och pilottestas under hösten 2019.  @pp.ly är speciellt riktat mot juniora forskare och guidar användaren genom de olika stegen i en ansökan/ett forskningsprogram via instruktioner, tips och trix samt illustrativa exempel.

Har du frågor om @pp.ly så kan du kontakta oss via: apply@rccvast.se