Stöd till forskning och utveckling

Vid RCC väst finnsen stödfunktion för forskning och utveckling (FoU). Den bemannas för närvarande av 1,5 heltidsanställda fördelat på två personer. Förutom interna och externa uppdrag inom FoU-området så tar RCC Västs FoU-stöd avstamp i frågeställningar som lyfts av olika aktörer inom cancerforskning, inklusive inom den egna verksamheten, och arbetar med att ta fram konkreta lösningar på det som påtalas som problem bland cancerforskare inom västra sjukvårdsregionen. Medarbetare vid RCC Väst engageras i olika utsträckning beroende på det aktuella uppdragets utformning.

Vad kan FoU-stödet hjälpa till med?

Vi arbetar med alla delar av forskningsprocessen och hjälper till att fånga upp forskningsfrågor inom den egna verksamheten och stöttar pågående uppdrag och projekt inom verksamheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv och förhållningssätt. Vi hjälper till att bedöma kompetensbehov och budget för genomförande av forskningsprojekt och är behjälpliga vid ansöknings- och rapportskrivande både som författare och granskare beroende på projektets karaktär och omfattning. Vi handleder även studenter både på grund- och forskarnivå.

Aktuella anslag inom cancerområdet

Om du är intresserad av att söka forskningsanslag inom cancerområdet, så finns ett antal fonder som kan vara aktuella. Göteborgs universitet (https://www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier) håller också en aktuell lista med stipendier att söka där det kan finnas utlysningar som är relevanta för cancerområdet.

AnslagsgivareUtlysningarWebbplats
ALF-medeljun, löpande*

https://www.alfvastragotaland.se/

Barncancerfondenjan, feb, maj, aug, sep

https://www.barncancerfonden.se/

Cancerfondenmaj, okt

https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare

FoU VGRmar, okt, löpande*

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/forskning-och-utveckling/sokaforskningsmedel/

Jubileumsklinikens cancerfonddec, löpande*

http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Lionsfeb

https://www.lionscancerfond.se/forskningsanslag/

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fondfeb, mar, okt, löpande*

http://agfond.se/

*gäller oftast resebidrag, konferensbidrag eller dylikt

Hjälp att söka anslag

RCC Väst har tagit fram @pp.ly som är ett verktyg som har tagits fram för att underlätta framtagandet av ansökningar om forskningsanslag och forskningsprogram. Verktyget är speciellt riktat mot juniora forskare och guidar användaren genom de olika stegen av en ansökan/ett forskningsprogram via instruktioner, tips och trix samt illustrativa exempel.

Du hittar @pp.ly på Researchweb , där du också kan koppla ditt CV till ansökan samt hitta de flesta av de största anslagsansökningarna. Om du väljer att använda @pp.ly behöver du skapa ett användarkonto i Researchweb. Den e-postadress som du anger i ditt personkort används för att logga in i systemet. Första gången du loggar in kommer du att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter. Om ditt konto varit inaktivt i 3 år kommer alla uppgifter att raderas automatiskt.

@pp.ly på Researchweb

Har du frågor om @pp.ly så kan du kontakta:

Caroline Olsson

FoU-ansvarig

RCC Väst

Frida Smith

forskningsledare

RCC Väst