Stöd till forskning och utveckling

Vid RCC Väst finns en stödfunktion för forskning och utveckling (FoUUI). Den bemannas för närvarande av 1 heltidsanställning fördelat på två personer. Förutom interna och externa uppdrag inom FoUUI-området så tar RCC Västs FoUUI-stöd avstamp i frågeställningar som lyfts av olika aktörer inom cancerforskning, inklusive inom den egna verksamheten, och arbetar med att ta fram konkreta lösningar på det som påtalas som problem bland cancerforskare inom västra sjukvårdsregionen.

Medarbetare vid RCC Väst engageras i olika utsträckning beroende på det aktuella uppdragets utformning. Inom FoUUI-stödets ansvarsområde ligger även arbete med en forskarskola som fokuserar på forskningsprocessen inom klinisk forskning vilken drivs av RCC Väst i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (https://www.gu.se/kliniska-vetenskaper/forskarskolan-klinisk-forskning-med-klinisk-epidemiologisk-metodik).  .

Vad kan FoUUI-stödet hjälpa till med?

Vi arbetar med alla delar av forskningsprocessen och hjälper till att fånga upp forskningsfrågor inom den egna verksamheten och stöttar pågående uppdrag och projekt inom verksamheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv och förhållningssätt. Vi hjälper till att bedöma kompetensbehov och budget för genomförande av forskningsprojekt och är behjälpliga vid ansöknings- och rapportskrivande både som författare och granskare beroende på projektets karaktär och omfattning. Vi handleder även studenter både på grund- och forskarnivå.

Aktuella anslag inom cancerområdet

Om du är intresserad av att söka forskningsanslag inom cancerområdet, så finns ett antal fonder som kan vara aktuella. Göteborgs universitet (https://www.gu.se/forskning/stipendier/aktuellastipendier) och Sahlgrenska akademin (https://akademiliv.se/bidrag/) håller också  aktuella listor med stipendier att söka där det kan finnas utlysningar som är relevanta för cancerområdet.

AnslagsgivareUtlysningarWebbplats
ALF-medeljun, löpande*

https://www.alfvastragotaland.se/

Barncancerfondenjan, feb, maj, aug, sep

https://www.barncancerfonden.se/

Cancerfondenmaj, okt

https://www.cancerfonden.se/forskning/sok-anslag-for-forskare

FoU VGRmar, okt, löpande*

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/forskning-och-utveckling/sokaforskningsmedel/

Jubileumsklinikens cancerfonddec, löpande*

http://www.jubileumsklinikenscancerfond.se

Lionsfeb

https://www.lionscancerfond.se/forskningsanslag/

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fondfeb, mar, okt, löpande*

http://agfond.se/

*gäller oftast resebidrag, konferensbidrag eller dylikt

Hjälp att söka anslag

RCC Väst har tagit fram @pp.ly som är ett verktyg för att underlätta framtagandet av ansökningar om forskningsanslag och forskningsprogram. Verktyget är speciellt riktat mot juniora forskare och guidar användaren genom de olika stegen av en ansökan/ett forskningsprogram via instruktioner, tips och trix samt illustrativa exempel. Du hittar @pp.ly på Researchweb, där du också kan koppla ditt CV till ansökan samt hitta de flesta av de största anslagsansökningarna inom VGR. Sedan HT-23 används @pp.ly som ett verktyg i den kliniska forskarskolan.

@pp.ly på Researchweb

Har du frågor om @pp.ly så kan du kontakta:

Frida Smith

FoUUI-ansvarig

RCC Väst

Caroline Olsson

forskningsledare

RCC Väst