Aktuell cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

De senaste sammanställningarna gäller projekt under åren 2020 och 2021. De innehåller projekt som har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor.

Du kan läsa mer i detalj om hur sammanställningen och även ladda ner rapporten inklusive information om enskilda projekt här:

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen 2021 (pdf)
Cancerprojekt 2021 (xlsx)

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen 2020 (pdf)
Cancerprojekt 2020 (xlsx)

2020 och 2021 identifierades total 363 respektive 421 unika projekt med sammantaget 185 respektive 199 omnämnda projektledare eller annan kontaktperson för den aktuella forskningen. Skilt ifrån tidigare år, då framsökt information bekräftats av forskare via e-postkontakter, är informationen för dessa år enbart sammanställd såsom den presenteras i de olika källorna.

Identifierade projekt redovisas på gruppnivå i figur 1-2 och visas enskilda i excel-filen som är kopplad till rapporten. I figurerna baseras ”Unika projekt” på identifierade, unika projekttitlar framsökta från den kliniska prövningsenheten för onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, databaserna för etikprövningsmyndigheten, Cancerstudier i Sverige och Forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen samt anslagsgivarna Barncancerfonden, Cancerfonden, Jubileumsklinikens cancerfond och Vetenskapsrådet. ”Unika projekt - registerdata” och ”Unika projekt – industriinitierat” är klassificerade utifrån termer i projekttitlarna.

Diagram med antal projekt uppdelad på diagnos

Figur 1.  Antal projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra sjukvårdsregionen under 2020 (n=363) varav 24 ”Unika projekt - registerdata” (7%) och 40 ”Unika projekt – industriinitierat” (11%).

Diagram med antal projekt uppdelad på diagnos

Figur 2. Antal projekt relaterande till pågående cancerforskning inom Västra sjukvårdsregionen under 2021 (n=421) varav 20 Unika projekt - registerdata” (5%) och 53 ”Unika projekt – industriinitierat” (10%).

Tidigare sammanställningar

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen 2019 (pdf)
Cancerprojekt 2019 (xlsx)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2018 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2017 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2014-2015 (pdf)