Cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Regionala cancercentrum arbetar för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del. RCC utvecklar strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården.

Samverkansnämnden för Västra Götalandregionen och Region Halland finansierar sedan flera år resurser för stöd till klinisk forskning. 

RCC Väst ger stöd till kliniska prövningar men också till annan klinisk patientnära forskning och innovationer i sjukvården, både genom arbete med vårdprocesser och kvalitetsregister, samt genom planering, randomiseringsrutiner, insamlande av data, monitorering, databashantering och analys.  RCC Väst gör också regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning inom regionen.

Forskning inom cancerområdet

Ett antal medarbetare vid RCC väst bedriver forskning inom cancerområdet. Frågeställningar relaterar bland annat behandlingseffekter, cancerepidemiologi, cancerprevention, hälsorelaterad livskvalitet och verksamhetsutveckling.

Aktuell cancerforskning vid RCC Väst

Forsknings- och utvecklingsstöd

Funktionen för forskning- och utvecklingsstöd (FoU-stöd) arbetar med flera uppdrag gällande frågeställningar som lyfts av olika aktörer inom cancerforskning, både internt vid RCC och externt i Västra sjukvårdsregionen.

Om FoU-stöd vid RCC Väst