Forskning och innovation

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet så att vetenskapliga framsteg snabbt kommer cancerpatienter till del, utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården. 

Innovationerna kan gälla produkter eller processer. RCC ska även bevaka att alla cancerpatienter i en sjukvårdsregion ges samma möjlighet att delta i kliniska studier.


Regionalt innehåll


Klinisk cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden för Västra Götalandregionen och Region Halland finansierar sedan flera år resurser för stöd till klinisk forskning. 

RCC Väst ger stöd till kliniska prövningar men också till annan klinisk patientnära forskning och innovationer i sjukvården, både genom arbete med vårdprocesser och kvalitetregister, samt genom planering, statistisk styrkeberäkning, framtagande av clinical research forms, randomiseringsrutiner, insamlande av data, monitorering, databashantering och analys.  RCC Väst gör också regelbundna sammanställningar av pågående cancerforskning inom regionen.

Nedan kan du läsa mer om olika initiativ kopplade till RCC Väst för att stärka klinisk forskning och innovationer i cancervården. 

Aktuell klinisk cancerforskning vid RCC väst

Ett antal medarbetare vid RCC väst bedriver forskning inom klinisk cancerforskning. Frågeställningar relaterade till cancerprevention, förbättrad behandling såväl som eftervård studeras.

Läs mer om klinisk cancerforskning vid RCC Väst.

Klinisk forskarskola

RCC Väst finansierar även en forskarskola i klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik, i samarbete med Göteborgs Universitet. 
Läs mer om forskarskolan här. 

Aktionsforskning Verksamhetsutveckling

RCC Väst innefattar också forskning inom verksamhetsutveckling med aktionsforskning som ansats. Arbetet sker i samarbete med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers. 
Läs mer om aktionsforskningen här. 
Verksamhetsutveckling med inslag av aktionsforskning i form av patient- och närståendemedverkan sker också i de regionala vårdprocesserna. 
Läs mer om vårdprocessarbetet här.

Tidig upptäckt av cancer 

Vid RCC Väst drivs ett forskningprojekt om tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmäna diffusa symtom. 
Läs mer om studien här. 

Övriga samarbetsparners

 


Gemensam information uppdaterad: 10 september 2018

Regional faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 september 2018

Regionalt