Till regionspecifikt innehåll

Uppföljningsmottagningar för vuxna efter barncancer (UFM)

Det finns sex mottagningar för uppföljning av sena komplikationer efter barncancer i Sverige; Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Här erbjuds före detta barncancerpatienter information om cancerbehandlingen de fått, en kartläggning av risk för sena komplikationer samt uppföljningsrekommendationer.

Vad erbjuder uppföljningsmottagningarna?

Uppföljningsmottagningarna arbetar enligt det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Med rätt uppföljning i rätt tid finns möjlighet att upptäcka, behandla och förebygga sena komplikationer. Vid mottagningen arbetar bland annat barnonkolog, onkolog, sjuksköterska och kurator. Vid en uppföljningsmottagning efter barncancer följs patienter som är över 18 år och har haft cancer som barn upp.

På mottagningen får patienterna en genomgång av behandlingen de fick när de var barn, som sedan följs av en plan för vad som eventuellt behöver följas upp med nya undersökningar efter de screeningrekommendationer som finns. Mottagningen hjälper även till att förmedla andra vårdkontakter till specialist och/eller primärvård. Uppföljningsmottagningarna i landet samarbetar i ett nationellt nätverk – UFM Sverige.

Sena komplikationer

Genomgången cancerbehandling före 18 års ålder kan orsaka sena komplikationer som kan ge symptom många år efter cancerbehandlingen. Risken för att få en komplikation beror på vilken cancerdiagnos som ställts och vilken behandling som erhållits. Några exempel på sena komplikationer är påverkan på hjärta, hormoner, fertilitet och kognition.

Under mottagningsbesöket diskuteras eventuella funderingar och symptom som kan ha med den genomgångna behandlingen att göra. En del sena komplikationer kräver specialistvård, andra kan följas inom primärvården.

Syfte med det nationella nätverket

 • Arbeta för/utveckla evidensbaserad, personcentrerad samt likvärdig uppföljning och vård till individer som behandlats för barncancer i Sverige
 • Organisera och strukturera långtidsuppföljning efter behandling för barncancer

Nätverkets mål

 • UFM ska fungera som ett regionalt kunskapscentrum och arbeta för att överföra kunskap från UFM till barnonkologiska kliniker om både nyvunnen medicinsk och psykosocial kunskap samt att överföra kunskap till kliniker inom vuxenvård.  
 • Kontinuerligt utveckla det nationella nätverket UFM Sveriges arbete så att det anpassas efter gällande evidens
 • Utveckla samarbete med relevanta medicinska specialiteter

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Uppföljningsmottagningen i Norra sjukvårdsregionen

Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer (UFM) finns för individer som

 • är över 18 år
 • har haft cancer som barn
 • har avslutat sin cancerbehandling för minst fem år sedan.

Verksamheten är organiserad under onkologiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och vårt upptagningsområde är hela norra regionen, det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Kontakt

Telefon: 090-7854463 alt 7854464

Uppföljningsmottagningen NUS
Onkologmottagningen, Cancercentrum
Norrlands universitetssjukhus Umeå
QA21, Södra Entrén

Mottagning uppföljning av vuxna efter barncancer Solna

Mottagning uppföljning av vuxna efter barncancer, Solna

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer i syd

I syd kallas mottagningen för Uppföljningsmottagning vuxna efter barncancer och är en del av onkologimottagning 4 på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Onkologimottagning 4 Lund

Uppföljningsenheten i sydöstra sjukvårdsregionen

I sydöstra sjukvårdsregionen beräknas det finnas cirka 1000 vuxna individer som haft cancer i barndomen, och dessa individer blir allt fler. Sedan år 2021 finns i sydöstra sjukvårdsregionen en uppföljningsenhet för vuxna som haft cancer som barn.

Uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer (UFE) finns för individer som

 • är över 18 år
 • bor i region Kalmar, Jönköping eller Östergötland
 • har haft cancer som barn
 • har avslutat sin cancerbehandling för minst fem år sedan.

Verksamheten är organiserad under onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Majoriteten av besöken är digitala och sker ofta som teambesök till läkare och sjuksköterska. 
Verksamheten har också tillgång till neuropsykolog.

Uppföljningsenheten utgår från en gemensam basstandard för uppföljningsmottagningar i Sverige och det nyligen reviderade nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer - RCC Kunskapsbanken 

Basstandarden innebär att:

 • tidigare barncancerpatienter vid 18 års ålder ska ha kännedom om Uppföljningsenheten och remitteras dit för ett besök vid 25 års ålder. Individer med större behov ska erbjudas besök tidigare än så.
 • Besöket innebär en genomgång av tidigare barncancerdiagnos, dess behandling och risk för sena komplikationer.
 • Behovet av uppföljning för den enskilda individen bedöms och en rekommendation av lämplig uppföljning lämnas, både muntligt och skriftligt. Uppföljning kan gälla neurokognition, andra organfunktioner eller vara av psykosocial karaktär.

Eftersom UFE-verksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen endast funnits i ett år är många individer betydligt äldre än 25 år vid UFE-besöket, men de har aldrig tidigare tagit del av uppföljning i vuxen ålder. Fortsatt kontroll av organfunktioner sker i första hand hos vårdgivare närmare individens hemort.

Besöksadress

Uppföljningsenheten i Linköping
Telefon: 010-1039712
Universitetssjukhuset i Linköping, Onkologiska kliniken
Ingång 33, hisshall O, plan 14

Charlotte Engvall

överläkare/enhetschef

Uppföljningsenheten, Onkologiska kliniken, Region Östergötland

Uppföljningsmottganingen för vuxna efter barncancer 

Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer Sahlgrenska