MENY

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen

För att förbättra cancerrehabilteringen inom regionen genomför RCC Väst en kartläggning av hur cancerrehabiliteringen fungerar idag. Utredningen ska utmynna i en rapport med åtgärdsförslag om hur cancerrehabiliteringen kan utvecklas och nivåstruktureras under våren 2019.

I dagens Sverige ökar antalet insjuknande i cancer, men allt fler behandlas också framgångsrikt. Det innebär att en ökad andel patienter är i behov av cancerrehabilitering. Idag är fokus inte bara på att överleva cancer, utan på att leva ett meningsfullt liv med en hög livskvalité efter avslutad behandling som ger förutsättningar för ett fortsatt yrkesverksamt liv. Detta ställer högre krav på cancerrehabiliteringen.

Aktuellt i projektet:

 • Informationsinsamling genomfördes fram till slutet av april 2019
 • Rapportsammanställning görs i maj.
 • Arbetet presenteras för Samverkansnämnden i september.

Vad ingår i utredningen?

Upptagningsområdet innefattar Västra Götalandsregionen och Region Halland som tillsammans utgör Västra sjukvårdsregionen.

Utredningen genomförs på uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen och beräknas vara klar våren 2019.

Utredningen berör ett flertal professioner och behöver ta hänsyn till många faktorer, till exempel:

 • samspel mellan primärvården och sjukhusvården
 • ett stort geografiskt kartläggningsområde
 • ett stort antal olika diagnoser och sjukdomsförlopp
 • framtida behandlingsbehov i en växande och åldrande befolkning
 • forsknings- och utvecklingsbehov.

Prioriterade frågeställningar är nivåstrukturering, arbetssätt, kompetensutveckling och tillgänglighet av cancerrehabiliteringen i Västra Sjukvårdsregionen.

wokshopbild1_web_600px.jpgGruppdiskussion under workshop på internat för regionala processägare vid RCC Väst.

Hur går arbetet till?

Berörda verksamheter inom specialistsjukvården och primärsjukvården samt professionella nätverk är engagerade i utredningen. Även patient- och närståenderepresentanter deltar i arbetet.

Informationsinsamlingen genomförs i form av individuella intervjuer, enkätundersökningar, gruppintervjuer och workshops.

 

Närbild två personer framför idékarta med post-itlappar i olika färgerInfomationsinsamling under workshop  på internat för regionala processägare vid RCC Väst.

Vad är målet?

Målet med utredningen är att ge en bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar i Västra sjukvårdsregionen i dagsläget. Genom rekommendationer för utveckling är ambitionen att det blir tydligare vilka insatser som behövs för att utveckla cancerrehabiliteringen framåt.

Styrgrupp

 • Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, RCC väst
 • Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling, RCC väst
 • Sofie Grinneback, utecklingsledare, RCC väst
 • Karin Mellgren, verksamhetschef, barnonkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Arbetsgrupp

 • Camilla Tuneberg, Svenja Schuster och Mia Leterius, Prové AB
 • Sofie Grinneback, Utecklingsledare, RCC väst

 

 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 12 februari 2020