Sexuell hälsa och cancer

Sexualitet är en stor del av många människors identitet, liv och hälsa. Om vi upplever vår sexuella hälsa som god kan det ha en positiv inverkan på både vår psykiska och fysiska hälsa. Om vi däremot upplever vår psykiska eller fysiska hälsa som dålig kan det påverka vår sexuella hälsa negativt. Att drabbas av cancer kan påverka oss starkt, både psykiskt, emotionellt och fysiskt – och därmed även påverka vår sexualitet.

Inom cancervården är det viktigt att ha samtal om sexualitet. Detta gäller oavsett vilken cancer patienten är drabbad av och hur patienten levereftersom sexualitet inte är begränsat till en viss ålder, vissa delar av kroppen eller bara är relevant om patienten lever i en relation. Sjukdomen kan ha stor påverkan på lust, hur hen känner inför sin egen kropp, hur behandling påverkar funktionalitet och en mängd andra känslor och frågor kan väckas. För vissa patienter kan det också vara viktigt att tala om reproduktion och vilka val hen eventuellt ställs inför. För de patienter som lever i relationer kan det också väcka tankar och känslor hos partners som behöver ventileras och talas om. Även om det alltid är patienten som avgör hur viktigt detta är att tala om så är det viktigt att vårdpersonal möjliggör samtalen.

Ofta är det kontaktsjuksköterskan som har förutsättningar att ha den typen av samtal med patienten.

Vid behov och i samråd med patienten kan andra professioner behöva kopplas in. Det kan handla om att det behövs mer sexologisk kompetens men det kan också handla om att ta hjälp av fysio- eller arbetsterapeut. Det kan också vara så att läkaren behöver tydliggöra eventuella konsekvenser av behandlingen och kunna svara på frågor kring det eller att patienten behöver prata om sina känslor med en kurator.Alla behöver inte kunna allting, men en tillåtande hållning kring sexualitet behöver förmedlas och patienten behöver kunna lyfta sina tankar, känslor och frågor. Om det är nödvändigt ska patienten kunna hänvisas vidare.

Om du som arbetar inom cancervården vill ha stöd i hur du kan arbeta med sexuell hälsa är du välkommen att kontakta oss. 

Tips för mer information

Så vill vi ha det 

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram broschyren “Så vill vi ha det!” om patienters och närståendes önskemål, bland annat om sexualitet.Så vill vi ha det 

Cancerfonden 

Sex och cancer, Cancerfonden 

Cancer och sex, RFSU 

Cancer och sex, RFSU 

1177 

Cancer och sexualitet, 1177 

Ung Cancer 

Sex, fertilitet och cancer 

Men när får jag ligga igen? – därför pratar Ung Cancer om sex 

Mindre lust till sex