Cancerrehabilitering i väst

Cancerrehabilitering är viktigt före, under och efter cancerbehandling. I det Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering 2019, belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos.

Här kan du läsa det nationella vårdprogrammet och den regionala medicinska riktlinje (RMR) som handlar om hur det nationella vårdprogrammet ska tillämpas i Västra Götalandsregionen. Tillämpningsdokumentet är utarbetat av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.

Riktlinjer som gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos.

Regional medicinsk riktlinje cancerrehablitering

Kartläggning av cancerrehabilitering i väst

På uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen utfördes en kartläggning av cancerrehabilitering, vilken färdigställdes i augusti 2019. I kartläggningen identifierades tio utvecklingsområden som kan utveckla och stärka cancerrehabiliteringen. Utredning föreslog även en regiongemensam plattform för cancerrehabilitering. Ett centrum som kan ge specialistkunskap, konsultativt stöd , enklare kontaktvägar och där forskning kring cancerrehabilitering får en naturlig hemvist. Resultatet presenteras i rapporten:

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen(pdf,nytt fönster)

Regional handlingsplan cancerrehabilitering

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen har en regional handlingsplan för cancerrehabilitering tagits fram. Handlingsplanen godkändes av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i juni 2021. Utgångspunkten i handlingsplanen är de utvecklingsområden som återges i rapporten En ännu bättre cancerrehabilitering med syftet att förbättra cancerrehabilitering för patienter i Västra Götaland. I handlingsplanen presenteras nio olika arbetspaket inkluderande åtgärder och aktiviteter.

Arbetspaketen är;

  • Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
  • Regionalt cancerrehabiliteringscentrum

  • Information på 1177.se
  • Lymfödem
  • Multiprofessionellt arbetssätt
  • Neurologisk rehabilitering
  • Patientgruppträffar
  • Samverkansformer
  • Utbildning

Regional handlingsplan cancerrehabiltering (pdf, nytt fönster)