Cancerrehabilitering i väst

Cancerrehabilitering är viktigt före, under och efter cancerbehandling. I det Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering 2019, belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos.

Här kan du läsa det nationella vårdprogrammet och den regionala medicinska riktlinje (RMR) som handlar om hur det nationella vårdprogrammet ska tillämpas i Västra Götalandsregionen. Tillämpningsdokumentet är utarbetat av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.

Riktlinjer som gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos.

Läs mer om regional medicinsk riktlinje cancerrehablitering

Kartläggning av cancerrehabilitering i väst

På uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen utfördes oktober 2018 - augusti 2019 en kartläggning av cancerrehabilitering.

Uppdraget var:

 • att redogöra för hur cancerrehabiliteringen fungerar (inklusive ledtider)
 • att redogöra för hur cancerrehabilitering kan utvecklas
 • att ge en återrapportering i ansvarsfördelande åtgärder

I rapporten "En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen" redovisas resultat samt tio utvecklingsområden som kan utveckla och stärka cancerrehabiliteringen.

 1. Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
  - Skapa rutiner och genomföra implementering
 2. Aktiva överlämningar
  - Säkerställ och implementera aktiva överlämningar
 3. Information till patienten
  - Säkerställ transparent information från vården till patienten
 4. Lymfödembehandling
  - Utred behovet av och tillgänligheten till lymfödembehandling
 5. Sena biverkningar/följdsjukdomar
  - Utveckla mottagning och kunskap om sena biverkningar och följdsjukdomar
 6. Tillgänglighet
  - Utöka resurser där det finns tydligt identifierade brister
 7. Multidisciplinärt och multiprofessionellt arbetsätt
  - Ta vara på goda exempel och expandera dessa
 8. Samtalsstöd och fysisk aktivitet
  - Erbjud samtalsstöd och fysioterapi i större utsträckning
 9. Gruppträffar
  - Gruppträffar som arbetssätt
 10. Digitalisering
  - Vidareutveckla digitala system som kommunicerar

Utredning föreslog även en regiongemensam plattform för cancerreahbilitering. Ett centrum som kan ge specialistkunskap, konsultativt stöd , enklare kontaktvägar och där forskning kring cancerrehabilitering får en naturlig hemvist.  

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen(pdf,nytt fönster)

Utvecklingsarbetet drivs av processägare, utvecklingsledare och representanter från olika delar av sjukvården i väst samt från patient- och närståenderådet.