Till regionspecifikt innehåll

Barn och unga

RCC har i uppdrag att verka för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård.

Barncancervården är ett historiskt sett välfungerande område och överlevnaden i barncancer har ökat betydligt under de senaste 40 åren, från i stort sett ingen överlevnad till i dag där drygt 85% av patienterna överlever. Dessa framsteg har kunnat uppnås mycket tack vare den starka organisation som professionen utvecklat genom åren, med nationellt och internationellt samarbete mellan Barncancercentrum. Men i likhet med vården och cancervården i övrigt står även barncancerområdet inför en rad utmaningar. 

RCC bedriver både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

För att alla barn och unga ska kunna erbjudas en jämlik vård behövs samarbete och nationell samordning, inte minst inom habilitering, rehabilitering och uppföljning.

Det behövs också fler insatser för att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling, eftersom allt fler personer överlever eller lever längre med en cancersjukdom.

Nationell satsning inom barncancer 2023-2025

Om barncancer

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige

Ansök om medel till förbättringsarbete inom barncancerområdet

Under 2024 kommer RCC Norr att fördela medel till verksamheter som vill stärka vården på ett sådant sätt att det kommer barncancerpatienter och deras anhöriga till nytta.

Medlen har fördelats till RCC för arbete inom barncancerområdet efter överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ansökningsförfarande

RCC Norr tar emot ansökningar från verksamhetschefer inom norra sjukvårdsregionen. Det finns ingen begränsning på hur många ansökningar som varje verksamhetschef får inkomma med. Sista ansökningsdatum är 30 september 2024.

Ansökningsformulär

Vilken region avser din ansökan? (flera alternativ är möjliga)
Typ av verksamhet som ansökan avser (flera alternativ är möjligt)
Typ av insats ansökan avser (flera alternativ är möjligt)

Sydöst

Uppföljning för vuxna som haft cancer som barn

>> Uppföljningsenheten i sydöstra sjukvårdsregionen - för vuxna som har haft cancer som barn

Ansökan om medel för projekt inom barncancer

För fortsatt utveckling av barncancervården erbjuder RCC Sydöst regionerna att ansöka om stimulansmedel för projekt inom barncancerverksamheten. Det kan röra mindre förbättringsprojekt eller mer omfattande.

>> Mall för ansökan om medel till projekt inom barncancersatsningen i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mer information

>> Mer information om barncancervården i sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Britt-Marie Holmqvist

processledare