Metoder vid patient- och närståendemedverkan

RCC Väst har en arbetsprocess som innehåller olika verktyg och tillvägagångssätt, som är utarbetade tillsammans med människor med en cancererfarenhet.

Det har visat sig skapa en trovärdighet i arbetet och gör att vi landar rätt från början, eftersom de som medverkar både får ta fram fram arbetssättet och vara aktiva genom hela arbetet. 

Designprocess i fyra steg

Vi arbetar utifrån en modell som består av främst fyra steg:

Läs mer om respektive steg nedan. Utöver dessa steg involveras även ledning för cancervården och medarbetare. Inom varje steg sker ett lärande i de processer som pågår, vilket driver arbetet framåt.

Designa tillsammans

Först bjuder vi in patienter och närstående för att i dialog finna utmaningar och eventuella problem i den vård som ges. Utifrån detta möte arbetar vi gemensamt fram tillvägagångssätt och verktyg för att kunna angripa det som kräver en åtgärd.

En referensgrupp bildas, som består av patienter och närstående, så att vi ska få ständig feedback och hela tiden utgå från användarens behov. Det är vanligt att man inom vården avstår från detta steg och att medarbetare inom vården själva uformare de verktyg som ska används.

Samla in erfarenheter

Steg två är att fånga in upplevelserna av vården från de som använder och har använt den, både från patient och närstående och ibland även medarbetarna. Detta för identifiera behoven. Exempel på verktyg vi använder oss av i detta steg är Upplevelseböcker, där deltagarna själva kan notera sina upplevelser, samt intervjuer.

Oavsett vilket verktyg man använder, är tanken att sammanställa upplevelserna och att använda dem som ett underlag för att skapa en förståelse för hur vården upplevs. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra för både patienter, närstående och medarbetare?

Analysera gemensamt

I steg tre möts patienter, närstående och medarbetare för att tillsammans gå igenom upplevelserna. Det visualiseras på ett tydligt och strukturerat sätt så att det är enkelt att förstå för alla parter. Denna fas resulterar i insikter om hur användarna upplever/har upplevt den vård som ges. Diskussion påbörjas om hur man kan finna nya lösningar för att möta morgondagens behov.

I slutet på mötet har en förståelse skapats och olika förbättringsområden identifieras och prioriterats. De som vill fortsätta att delta i utvecklingsarbetet delas in i förbättringsteam, baserat på vad de helst vill fortsätta med.  

Arbeta i förbättringsteam

Under steg fyra utvecklar och förbättrar vi redan befintliga tjänster och produkter, men även nya tjänster kan skapas – så kallade innovationer. Viktigt i denna fas är att låta alla komma till tals och ge utlopp för sin kreativitet. Det görs genom exempelvis gemensamma interaktiva arbetsmöten.

Varje förbättringsteam sätter ett mål för sin förändringsidé, planerar för den, testar den, analyserar den och mäter den, för att se att förändringen verkligen leder till en förbättring. 

I ett förbättringsarbete beslutade till exempel verksamheten att en kontaktsjuksköterskan skulle ringa upp alla utskrivningsklara patienter efter tre och åtta veckor. Syftet var ge patienten möjlighet att få svar på eventuella frågor och fånga upp eventuell psykisk ohälsa. Bakgrunden var att många patienter kände oro inför och efter utskrivningen från sjukhuset.