Tips för dig som vill läsa mer om patient- och närståendemedverkan

Här finns länkar till organisationer som myndigheter som sysslar med patient- och närståendemedverkan i utveckling av vården, samt böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar om patient- och närståendemedverkan och deltagarbaserad aktionsforskning.

Böcker och rapporter

Kvalitet från behov till användning.
Författare: Bergman B, Klefsjö B. 
Utgivare:  Studentlitteratur, 2012.

Experience based design, using patient and staff experience to design better healthcare services.
Utgivare: NHS, Institute for Innovation and Improvement, 2007.

Patienter och personal utvecklar vården, en handbok i 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling.
Utgivare: SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2009.

Bringing User Experience to Healthcare Improvement. The Concepts, Methods and Practices of Experience-Based Design.
Författare: Bate R, Robert G. 
Utgivare: Radcliffe Publishing; 2007.

Participatory Action Research in Health Care.
Författare: Koch T, Kralik D. 
Utgivare: Blackwell Publishing, 2006.               

Toward Equity and Value Co-creation in Healthcare. [licentiatuppsats]
Författare: Olsson E. 
Utgivare: Chalmers tekniska högskola, 2014.              

Doing action research in your own organization.
Författare: Coghlan D, Brannick T. 
Utgivare: Sage, 2014.                          

Partnerskap mellan patient och vårdprofession – exempel, bästa praxis och rekommendationer.
Författare:Lind C
Utgivare:  Kvalitetsregistercentrum; 2014. 

Patientmedverkan och inflytande i hälso- och sjukvård, fem fallstudier på nationell nivå.
Utgivare: Tillväxtanalys, 2015:07.

Vetenskapliga artiklar

Experience-based design: from redesigning the system around the patient to co-designing services with the patient.
Författare: Bate P, Robert G. 
Publikation: Qual Saf Health Care. 2006;15(5): 307-10.

Experience based design: a practical method of working with patients to redesign services. 
Författare: Pickles J, Hide E, Maher L. 
Publikation: Clinical Governance. 2008;13(1): 51–58. 

Action research and minority problems
Författare: Lewin K.
Publikation: Resolving social conflicts & field theory in social science. Washington DC: American Psychological Association; 1948. s.201-216. 

Service user involvement in cancer care: the impact on service users.
Författare: Cotterell P, Harlow G, Morris C, Beresford P, Hanley B, Sargeant A, et al. 
Publikation: Health Expectations. 2011;14:159–169.    

Ethics and action research: Deepening our commitment to principles of social justice and redefining systems of democratic practice. 
Författare: Brydon-Miller M. 
Publikation: The Sage handbook of action research. 2 uppl. London: Sage; 2008.