Förstudie "Kraftens hus"

Studiebesök i Danmark och Storbritannien gav Patient- och närståenderådet inspiration och motivation att driva frågan om ett nytt psykosocialt stöd för cancerpatienter och deras närstående i Västra Götalandsregionen. En förstudie genomfördes under 2016.

Behov av ett utvecklat psykosocialt stöd

Cancerpatienter och deras närstående upplever att det psykosociala stödet är otillräckligt, både under och efter behandling. De efterfrågar ett mer individuellt omhändertagande som ser till hela deras livssituation.

Ett utvecklat socialt stöd, både emotionellt och praktiskt, samt samverkan olika huvudmän emellan kan förbättra förutsättningarna att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv. 

Hur kan samhället bli bättre på att möta dessa behov?

Symbolbild med stenar som balanseras på ett ivovativt sättVi behöver tänka i nya banor tillsammans. RCC Väst bjöd in till dialogmöte 17 maj 2016 i Borås, där det diskuterades hur vi genom att samla olika resurser och huvudmän kan utveckla det psykosociala stödet till både patienter och närstående. De som bjöds in var patienter och närstående, representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus, Primärvården, Borås Stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiker och privata finansiärer. Förstudien har genomförts i Borås. 

Läs mer om projektet på webbplatsen www.kraftenshus.se

Kartläggning

Hösten 2013 gjorde Patient- och närståenderådet vid RCC Väst  en kartläggning för att ta fram de mest prioriterade områdena att arbeta med. Kartläggningen bygger på deltagarnas personliga upplevelser och erfarenheter I olika vårdsituationer. Följande områden listades högst och ligger till grund för det fortsatta arbetet i Patient- och närståenderådet:

  • Psykosocialt stöd
  • Bemötande, kommunikation
  • Helhetsansvar
  • Individuell vårdplan, information

Djupdykningen i deltagarnas personliga upplevelser utmynnade i studiebesök under 2014 på Kraeftcenter I Köpenhamn, Freeman Hospital for cancer care och Maggie´s center I Newcastle. 

Studiebesök för att hämta inspiration

Patient- och närståenderådets studiebesök, i Danmark och Storbritannien, genomfördes för att samla inspiration och finna nya modeller för ett bättre stöd till cancerpatienter och deras närstående. De stödcentra som besöktes erbjuder olika typer av rehabilitering och stöd i form av individuella samtal, stöd- och samtalsgrupper, barngrupper och fysisk aktivitet exempelvis yogaklasser. Erfarenheter visar att denna typ av mötesplats kan förbättra förutsättningarna för patienter och närstående under hela cancerprocessen, från diagnos och så länge behov finns, samt kan hjälpa dem att bli bättre rustade inför olika situationer som kan uppstå.

Uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Studiebesöken gav Patient- och närståenderådet inspiration och motivation för att driva frågan vidare i Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att arbeta med en förstudie för att söka innovativa arbetssätt för att utveckla stödet till cancerberörda. Förstudien genomförs tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola.