Kraftens hus

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i slutet av maj 2017 att ge resursstöd till Kraftens hus Sjuhärad under tre år. Ytterligare beslut har tagits om fortsatt finansiering  även under 2021. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser möjligheter att fortsatt följa upp och driva på utvecklingen i Borås, men också att kunna bidra till att liknande verksamheter byggs upp på fler platser i regionen.

Verksamheten vid Kraftens hus Sjuhärad

Den 7 februari 2018 hölls öppet hus och sedan dess är verksamheten i full gång.
Carina Mannefred som är utvecklingsledare vid RCC Väst arbetar deltid som verksamhetsansvarig för Kraftens hus Sjuhärad.

Läs mer och se bilder från verksamheten

Utvärdering av Kraftens hus 2018-2019

Under 2020 gjordes en utvärdering av Kraftens hus verksamhet inför Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om fortsatt finansiering. Utvärderingen visar att verksamheten, som tillgodoser många viktiga behov som den traditionella vården inte kan erbjuda, värderas högt av personer som drabbats av cancer, men också av närstående och olika samhällsaktörer.

Läs utvärderingen

Förstudie

Den verksamhet som byggt upp i Borås har sin grund i en förstudie som genomfördes vid Regionalt cancercentrum väst under 2016 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det handlade om att söka innovativa arbetssätt för att utveckla det psykosociala stödet till cancerberörda. Förstudien genomfördes tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola och har sin grund i initiativ och engagemang från Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer om förstudien

Inspirerande studiebesök inför uppstart i Borås

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås var på studiebesök på Maggie´s centre i West London våren 2017 för att hämta inspiration inför uppstarten.

Läs artikel och se bilder från studiebesöket