Kraftens hus

I Borås finns Kraften hus Sjuhärad sedan 2018. Det är Sveriges första stödcenter för cancerberörda. En social innovation som är initierat och designat av, för och tillsammans med cancerberörda. En tanke har också varit att den verksamheten ska kunna stå modell och bidra till att liknande verksamheter byggs upp på fler platser. Under 2021 påbörjas arbetet för ett Kraftens hus i Göteborg.

Uppstart av Kraftens hus Göteborg

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har avsatt 1 miljon kronor som delfinansiering av detta uppstartsarbete för 2022.
Under hösten 2021 påbörjades arbetet med ett uppstartsmöte där patienter, närstående, företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården, Göteborgs Stad samt regionpolitiker bjöds in. Med samhällets gemensamma krafter ska det skapas ett ännu bättre stöd för cancerberörda i Göteborgsområdet. Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer.

Läs artikel om uppstartsmötet

Verksamheten vid Kraftens hus Sjuhärad

Kraftens hus Sjuhärad i Borås drivs sedan starten 2018 som en ideell förening och erbjuder cancerberörda, både cancerdrabbade och deras närstående, emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd under sjukdoms- och rehabiliteringsprocess.
Många besökare lever med en kronisk cancer och kan berätta att Kraftens hus fyller ett stort värde genom att de kan möta och samtala med människor i samma situation som förstår just deras belägenhet.

Läs artikel och se bilder från verksamheten
Kraftens hus egen webbplats
Kraftens hus på Facebook

Vad är Kraftens hus?

Kraftens hus är en ideell aktör som skapar värde för cancerberörda och för hälso- och sjukvården. Verksamheten är en förlängning av den cancerrehabilitering som startas upp inom specialistvården och kompletterar de aktiviteter som erbjuds inom vården.
Här finns plats för det goda samtalet. Både informella samtal runt fikabordet och i organiserad form i samtalsgrupper. För såväl cancerdrabbade, närstående och efterlevande. Kraftens hus är en plats utanför sjukvården som ger cancerdrabbade och deras närstående emotionellt, socialt, fysiskt och praktiskt stöd.
Ur ett samhällsperspektiv är rehabilitering viktigt då den underlättar behandling, förebygger ytterligare vårdbehov och underlättar återgång till vardagslivet. På Kraftens hus bejakas det friska hos varje individ med målsättningen att cancerdrabbade ska få stöd att återgå till ett fungerande vardagsliv.
Utvärdering av verksamheten
Under 2020 gjordes en utvärdering av Kraftens hus verksamhet inför Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om fortsatt finansiering. Utvärderingen visar att verksamheten, som tillgodoser många viktiga behov som den traditionella vården inte kan erbjuda, värderas högt av personer som drabbats av cancer, men också av närstående och olika samhällsaktörer.

Läs utvärderingen

Förstudie

Den verksamhet som byggts upp i Borås har sin grund i en förstudie som genomfördes vid Regionalt cancercentrum väst under 2016 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Förstudien genomfördes tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola och har sin grund i initiativ och engagemang från Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst.

Läs mer om förstudien

Inspirerande studiebesök inför uppstart i Borås

Delar av projektgruppen för Kraftens hus och den lokala styrelsen i Borås var på studiebesök på Maggie´s centre i West London våren 2017 för att hämta inspiration inför uppstarten.

Läs artikel och se bilder från studiebesöket