Till regionspecifikt innehåll

Patient och närstående

RCC arbetar med konkreta åtgärder för att cancervården ska vidareutvecklas och bli bättre, tryggare, säkrare och mer effektiv. RCC ska stärka patientens ställning. Målet är att patienters och närståendes perspektiv ska genomlysa varje del av hälso- och sjukvården; från prevention till tidig upptäckt och vidare till bot eller livets slut.

Patient i samtal med läkare

Patienter och närstående har en självklar rätt att vara med och utforma cancervården – såväl övergripande och långsiktigt som i samband med egen vård och behandling. Patientlagen, patient- och närsteåndesamverkan, Min vårdplan och funktionen kontaktsjuksköterskor är viktiga beståndsdelar för att detta ska fungera.

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården genom att

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt.

Patientenkäter i kvalitetsregister, så kallade patientrapporterade mått (PROM och PREM), är viktiga instrument för att tillvarata patientens åsikter.

Patientrapporterade mått - PROM och PREM

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Patient- och närståendemedverkan Mellansverige

RCC Mellansverige arbetar på flera olika sätt för att stärka patienters och närståendes ställning i cancervården.

Patientföreträdare

Patient- och närståendeföreträdare finns i patient- och närståenderådet, vårdprocessgrupper, de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patientföreträdare

Min vårdplan och kontaktsjuksköterska

RCC arbetar för att alla cancerpatienter ska få en egen Min vårdplan och en kontaktsjuksköterska.

Min vårdplan

Kontaktsjuksköterska

Cancerkompisar

Cancerkompisar är en ideell organisation som driver www.cancerkompisar.se – en förmedlingstjänst där anhöriga till cancerdrabbade får kontakt med andra i samma situation. Förmedlingstjänsten är öppen och gratis för alla från 13 år och uppåt.

RCC Syd är samverkanspartner med Cancerkompisar i ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla, pröva, genomföra och utvärdera en samverkan kring barn och unga som är anhöriga till en cancersjuk. Fokus ligger på hur Cancerkompisars matchning kan möjliggöra flexibla kontaktytor i regionen mellan unga anhöriga. En förmedlingstjänst med kontakter där alla anhöriga/närstående till cancerdrabbade som behöver ska få en likasinnad att prata med men också ett digitaliserat och modernt forum för information och kunskap.
Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation men fungerar också som en kontaktyta mellan anhöriga till cancerdrabbade och sjukvården. Syftet är att genom information och kunskap föra debatt, driva opinion och att skapa kännedom för att förbättra situationen för anhöriga till cancerdrabbade.
cancerkompisar

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

RCC sydösts patient- och närståenderåd arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. 

Patient- och närståenderådet RCC Sydöst

Patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståendemedverkan är ett av fundamenten i allt RCC Västs arbete. Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom:  

Läs mer om patient- och närståendemedverkan här.