Organisation RCC Väst

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartmentet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin och inriktningarna som anges i den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervården vägen framåt som är RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård år 2020-2022. Vi samarbetar tillsammans med vårdpersonal, patienter och närstående, universitet, myndigheter, företag och organisationer och skapar plattformar för lärande och erfarenhetsutbyte. 
Läs mer om våra uppdrag här. 

Arbetar för Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen, som omfattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Beslut som rör hela området fattas i Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen som är en politisk samverkansfunktion för Västra Götalandsregionen och Region Halland. Region Halland ingår också i motsvarande samarbete för Södra sjukvårdsregionen och Regionalt cancercentrum syd. 

Tillhör Västra Götalandsregionen

Organisatoriskt tillhör RCC Väst Koncernkontoret och koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och sorterar direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören. RCC Väst är ett stabsorgan med processansvar. Det innebär att vi inte har något linjeansvar (resursansvar) i förhållande till vården. Uppdraget kan bara genomföras i samverkan med en rad aktörer inom vård och forskning. Resultatet är i hög grad är beroende av förmågan och viljan till samverkan över professionella och organisatoriska gränser och att alla aktörer omfattar en gemensam vision för verksamheten.

Så är vi organiserade

Arbete med regionala vårdprocesser, vårdprogram och regionala och nationella kvalitetsregister är tre centrala delar i arbetet. Vi har fyra enheter för registerkoordination, statistik, vårdutveckling och registerkonstruktion/IT. RCC Väst har även en grupp som bedriver forskning och innovation.

Vårdprocessarbetet sker i särskilda vårdprocessgrupper med kliniskt verksam vårdpersonal (läkare och sjuksköterskor) från berörda medicinska områden från samtliga sjukhus och primärvården. Arbetet leds av en eller flera regional processägare. Regionala processägare är kliniskt verksamma läkare som är anställda på en viss procent vid RCC Väst för att driva och samordna arbetet. Till sin hjälp har de regionala stödteam med utvecklingsledare, statistiker och registeradministratörer.
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här.
Informationsblad om RCC Västs organisation (pdf)

Styrgrupp och beredning av övergripande frågor

Övergripande administrativa frågor, till exempel gällande RCC Västs ekonomi eller större förändringar i vårdprogram, bereds politiskt och på tjänstemannanivå inom respektive region och fastställs genom beslut i Samverkansnämnden och program och prioriteringsrådet. För den samlade verksamheten ansvarar en verksamhetchef, som har det direkta ansvaret för de regionala processägarna och kansliets verksamhet. 

RCC Väst har även en styrgrupp med en patientrepresentant och ledamöter från sjukhusförvaltningarna i Region Halland och Västra Götalandsregionen samt representant från Göteborgs Universitet. 
Läs mer om styrgruppens uppdrag här.  

Samordningsrådet onkologi: har som uppgift att arbeta med kompetensförsörjning, struktur och organisation av medicinsk onkologi och strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Gruppen har representanter från enheterna med onkologisk verksamhet i regionen och samverkar med RCC som också är representerat i rådet. Gruppen leds av verksamhetschefen i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samordningsråd i Västra Götalandsregionen